SFS 2021:20 Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

SFS2021-20.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:1121) om

läkarvårdsersättning

Utfärdad den 21 januari 2021

Regeringen föreskriver att 5, 6, 7, 7 a, 9, 10 och 11 §§ och bilaga 1 till
förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.

5 §1 Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning
att summan av arvodet som lämnats till en läkare och vikarie i dennes verk-
samhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i
tabellen.

Läkare

Normal-

arvode

kronor

Tids-

åtgång

minuter

Sammanlagt

mottaget

arvode kronor

Allmänmedicin

880

25

2 794 000

Anestesi och intensivvård

880

20

3 257 000

Barnmedicinska specialiteter

1 062

30

2 673 000

Hud- och könssjukdomar

880

20

3 188 000

Invärtesmedicinska specialiteter

m.m.

913

25

2 889 000

Reumatologi

1 335

35

2 665 000

Vissa opererande specialiteter

913

20

3 377 000

Obstetrik och gynekologi

1 132

25

3 266 000

Psykiatriska specialiteter

1 566

50

2 188 000

�gonsjukdomar

984

25

3 182 000

�ron-, näs- och halssjukdomar

m.m.

913

20

3 375 000

Onkologi

913

25

2 773 000

Neurologi

1 452

35

3 051 000

Läkare utan specialistkompetens

518

20

1 789 000

6 §2 Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet
sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget arvode en-

1 Senaste lydelse 2019:793.
2 Senaste lydelse 2019:793.

SFS

2021:20

Publicerad
den

22 januari 2021

background image

2

SFS

ligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de
belopp som anges i tabellen.

Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av läm-

nat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår
inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

Läkare

Reducerat

normalarvode

kronor

Ersättningstak

kronor

Allmänmedicin

439

3 454 000

Anestesi och intensivvård

439

5 097 000

Barnmedicinska specialiteter

530

3 546 000

Hud- och könssjukdomar

439

4 275 000

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

460

3 823 000

Reumatologi

667

3 909 000

Vissa opererande specialiteter

461

5 227 000

Obstetrik och gynekologi

571

4 380 000

Psykiatriska specialiteter

783

2 904 000

�gonsjukdomar

492

4 622 000

�ron-, näs- och halssjukdomar m.m.

461

4 469 000

Onkologi

461

3 836 000

Neurologi

724

4 134 000

Läkare utan specialistkompetens

259

2 436 000


7 §3 För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som an-
ges i 4 § som utförs av en läkare eller under dennes överinseende lämnas
enkelt arvode med högst 292 kronor. Under de förutsättningar som anges i
6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 142 kronor.

7 a §4 Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas ett enkelt
arvode med 173 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas
reducerat enkelt arvode med högst 87 kronor.

9 §5 För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad
psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 1 011 kronor om behand-
lingstiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de
förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst
508 kronor.

10 §6 För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort
eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett
arvode om 893 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett ar-
vode om 449 kronor. Arvodet om 449 kronor lämnas dock även om ersätt-
ningstaket i 6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning

3 Senaste lydelse 2019:793.
4 Senaste lydelse 2019:793.
5 Senaste lydelse 2019:793.
6 Senaste lydelse 2019:793.

2021:20

background image

3

SFS

av pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och
uttagande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i
annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.

Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 461 kronor

utöver arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första be-
hovet av kemiska medel med 472 kronor utöver arvodet enligt första stycket.
Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan
kostnad för patienten.

Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preven-

tivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.

Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt

mottaget arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §.

11 §7 Till en läkare som har sin verksamhet inom ett särskilt stödområde
lämnas tilläggsarvode med 292 kronor för medicinskt motiverade hem-
besök. Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggs-
arvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den
ersättning som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 23 kronor.

1. Denna förordning träder i kraft den 23 februari 2021.
2. Förordningen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari

2021.

3. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före den

1 januari 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)


7 Senaste lydelse 2019:793.

2021:20

background image

4

SFS

Bilaga 18


Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt

arvode enligt 8 §

�&tgärder

Arvode

kronor

Reducerat

arvode

kronor

Anestesi och intensivvård m.m.

101 Intravenös anestesiologisk läkemedelstill-

försel (inkluderar övervakning efter in-
grepp)

2 724

2 192

102 Regional anestesi

2 337

1 865

103 Perioperativ anestesivård � innefattande

preoperativ bedömning, inhalationsanestesi
eller balanserad intravenös anestesi samt
tillsyn av okomplicerat uppvakningsförlopp 4 931

3 937

104 Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad

(inkluderar övervakning efter ingrepp)

3 015

2 399

105 Ganglieblockad eller intravenös

sympaticusblockad. Anläggande av
DCS/ryggmärgsnära elstimulering

3 173

2 543

106 Smärtanalys. Förbehållet specialister i

smärtlindring.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en
gång per år och patient

1 720

1 380

107 Nervblockad med ledning av nervstimulator

eller ultraljud

2 580

2 059

108 Triggerpunktsblockad

1 285

1 042

109 Algologisk känselundersökning, kvantitativ

(QST).

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 720

1 380

Invärtesmedicinska specialiteter

202 Ultraljud, duplex carotis.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 048

1 646

203 Pacemakerkontroll med programmerare.

Funktionstestning innefattande mätning och
analys av stimulationströsklar och sensitivi-
tetsnivåer samt statistik. Bedömning av
batteristatus

2 048

1 646


8 Senaste lydelse 2019:793.

2021:20

background image

5

SFS

�&tgärder

Arvode

kronor

Reducerat

arvode

kronor

207 Demensutredning som omfattar kognitiv

anamnes, kognitivt status (inklusive Mini
Mental Test tillsammans med klocktest),
laboratorietester för uteslutande av sjukdom
som ger demensliknande symtom, samt
initialt EKG och remittering till CT eller
MR hjärna.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 779

1 427

208 Omfattande arteriell utredning.

Utförlig anamnes inriktad på cirkulations-
störning. BT-mätning i båda armar och ben
med manschett och Doppler. Beräkning av
ankle-brachial index. Sammanfattande utlåt-
ande och riskbedömning.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 048

1 646

210 Insättande av insulinbehandling med pump.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en
gång per år och patient

2 048

1 646

214 Eko-Doppler, färg-Doppler.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 749

2 192

215 Bandspelar-EKG (långtids-EKG).

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 205

1 768

217 Stress-eko.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 871

2 302

218 Datoriserat medicinskt arbetsprov.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 205

1 768

219 Digital monitorering av blodtryck utanför

mottagning under 24 timmars blodtrycks-
registrering.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 927

1 538

220 Dynamisk spirometri med bronkodilatation

vid utredningar och vid uppföljning av
astmapatient. Dynamisk spirometri utan
bronkodilatation vid kontroll av KOL-
patient men med saturationsmätning.

2021:20

background image

6

SFS

�&tgärder

Arvode

kronor

Reducerat

arvode

kronor

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 927

1 538

221 Omfattande allergologisk utredning.

Noggrann anamnes, provtagning med prick-
test, epicutantest eller serum-IgE/specifika
IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning in-
klusive behandlings- och saneringsåtgärder
utifrån vad utredningen visar.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en
gång per år och patient men om behov av
olika testserier uppkommer högst två
gånger per år och patient

1 927

1 538

222 Videocoloskopi

4 931

3 937

223 Videogastroskopi

3 476

2 786

224 Videosigmoideoskopi

3 838

3 075

225 Om polypektomi utförs vid coloskopi,

sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas
ytterligare ersättning om

630

509

226 Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

2 048

1 646

Reumatologi

227 Behandling (inte intravenös) med TNF-

blockerare, immunmodulerande preparat
eller cytostatikapreparat. Avser inte korti-
son eller metotrexat

1 821

909

228 Intravenös behandling med TNF-blocker-

are, immunmodulerande preparat eller
cytostatikapreparat

2 604

2 083

229 Ledinjektion under sterila betingelser med

samtidig tappning av led eller administra-
tion av kortison i tre eller flera leder

2 605

2 083

Vissa opererande specialiteter

301 Sfincterotomi eller dilatation på grund av

analfissur

eller kontraktur

2 749

2 192

302 Exstirpation av anal- eller rektalpolyp

1 927

1 538

303 Excision av pilonidalsinus

3 173

2 543

304 Operation av gynecomasti

3 173

2 543

Tillägg för bilateral operation

2 378

1 914

305 Operation av tumör i ben, brosk eller under-

hud

2 604

2 083

306 Exstirpation av mjukdelstumörer i head and

neckområdet

3 015

2 398

2021:20

background image

7

SFS

�&tgärder

Arvode

kronor

Reducerat

arvode

kronor

307 Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik

3 173

2 543

308 Operation av hydrocele

2 749

2 192

309 Sutur av collateralligament

2 749

2 192

312 Avlösning av muskelfäste (epikondylit)

3 476

2 786

313 Cystoskopi

2 470

1 973

314 Senskideklyvning

3 015

2 399

För varje tillkommande senskideklyvning

2 265

1 805

315 Operation av analabscess eller fistel eller

båda, samt operation av hemorrojder och
slemhinneprolaps (gäller inte gummirings-
ligatur)

3 173

2 543

318 Operation av varicer innebärande minst fyra

hudincisioner eller minst två perforantliga-
turer, eller stripping av saphena magna på
underbenet

2 749

2 192

319 Vasectomi

2 871

2 302

320 Borttagande av osteosyntesmaterial

3 173

2 543

321 Exstirpation av ganglion, bursa

4 117

3 306

322 Synovectomi i smärre leder

3 296

2 639

324 Dorsal tenosynovectomi i handled samt

eventuell sentransferering

3 752

2 979

325 Excision av dupuytrens contractur,

ett finger

4 117

3 306

För varje tillkommande finger

3 015

2 399

326 Sentransferering

3 752

2 979

327 Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion.

Hit ska hänföras t.ex. lambåplastik, fri
transplantation av hudtransplantat eller
sammansatt transplantat och korrektion av
medfödd defekt av mer betydande omfatt-
ning hos barn

4 675

3 752

328 Operation av malign hudtumör inklusive

basaliom och hudförändringar med PAD-
verifierade atypier. Vidgad excision efter
tidigare operation av tumör enligt ovan

2 749

2 192

329 Hud- eller ärrplastik inklusive fotodoku-

mentation där tidigare ärrbildning är om-
fattande och utgör ett patologiskt tillstånd

3 476

2 786

330 Falangresektion vid hammartå,

avmejsling av exostos

3 476

2 786

2021:20

background image

8

SFS

�&tgärder

Arvode

kronor

Reducerat

arvode

kronor

För varje tillkommande tå

2 628

2 095

332 Neurolys medelst kirurgisk intervention av

carpaltunnelsyndrom eller exstirpation av
Mortons neurom.

4 117

3 306

Om kirurgisk åtgärd för Mortons neurom
enligt åtgärd 332 utföres för två Mortons
neurom lämnas 75 % av ersättningen för den
andra operationen.

Om neurolys medelst kirurgisk intervention
av carpaltunnelsyndrom enligt åtgärd 332
utföres på både medianus samt ulnaris
lämnas

75 % av ersättningen för den andra

operationen

3 087

2 480

334 Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

2 749

2 192

335 Excision av tre eller flera hudtumörer med

hudsutur

1 927

1 538

336 Operation av varicer med hög underbind-

ning och resektion av saphena magna
och/eller ligatur och resektion av saphena
parva samt eventuella exstirpationer

5 086

4 068

337 Urodynamisk undersökning. Härmed avses

en kombinerad urinflödesmätning med hjälp
av särskild apparatur och ultraljudsmätning
av residualurin.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 871

2 302

338 Artroskopi. Innefattar artroskopi och vid

behov adekvat åtgärd, t.ex. partiell menisk-
resektion. �ndamålsenlig utrustning ska
finnas inklusive digital lagring av opera-
tionsfynd

5 339

4 274

339 Cystostomi, dvs. anläggande av suprapubisk

kateter

1 779

1 427

340 TUR-B vid G1-tumörer

3 838

3 075

341 Endoskopisk strikturbehandling

3 173

2 543

342 Lithotripsi, blåsevakuering

3 173

2 543

343 Sondering av uretra hos man

2 205

1 768

345 Operation av uretracaruncel eller skeneit

3 173

2 543

346 Operation av intrauretrala condylom

2 216

1 768

347 Operation av ljumskbråck

7 011

5 606

348 Operation av epigastricabråck

4 931

3 937

349 Operation av navelbråck

6 309

5 037

2021:20

background image

9

SFS

�&tgärder

Arvode

kronor

Reducerat

arvode

kronor

350 Excision med sutur av ögonlockstumör

2 749

2 192

351 Radikaloperation av nageltrång med resek-

tion av nagelroten

1 927

1 538

För varje tillkommande tå

1 441

1 150

352 Provexcision från arteria temporalis

1 927

1 538

353 Videogastroskopi

3 476

2 786

354 Videocoloskopi

4 931

3 937

355 Videosigmoideoskopi

3 838

3 075

356 Hallux valgusoperation (inte enbart avmejs-

ling), hallux rigidusoperation (debasering,
cheilectomi), korrektionsosteotomi meta-
tarsalben, falang

4 675

3 742

För varje tillkommande åtgärd

3 486

2 798

357 Led- och senkirurgi. Resektion av metatar-

salbenhuvud, tenolys eller excision av par-
tiell ruptur

4 264

3 405

För varje tillkommande åtgärd

3 196

2 554

358 Operation av synstörande dermatochaloasis 2 749

2 192

Tillägg för bilateral operation

2 070

1 660

360 Om åtgärd inom gruppen opererande spe-

cialiteter utförs genom regional anestesi
som lagts av den opererande läkaren själv
lämnas ytterligare ersättning. �&tgärden kan
inte användas vid infiltrationsanestesi eller
vid ledningsanestesi av finger och tå eller
vid cystoskopi eller prostatabiopsi

1 791

1 441

361 Om polypektomi utförs vid coloskopi,

sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas
ytterligare ersättning om

630

509

362 TRUL och prostatabiopsi

2 749

2 192

363 Blåshalsincision

4 675

3 742

364 Ablatio testis i lokal anestesi

4 675

3 742

366 Artrodes inklusive internfixation av stortå

5 218

4 165

367 Artrodes inklusive internfixation av finger-

led och småtår

4 675

3 742

För varje tillkommande tå/finger

3 498

2 798

368 CMC 1 interpositionsplastik

4 675

3 742

369 Transrektalt ultraljud.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 337

1 865

2021:20

background image

10

SFS

�&tgärder

Arvode

kronor

Reducerat

arvode

kronor

370 Testisbiopsi

2 749

2 192

371 Videocystoskopi

3 838

3 075

�&tgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid
samma operationstillfälle.

380 När 330 är en tillkommande åtgärd

2 617

2 095

381 När 356 är en tillkommande åtgärd

3 511

2 798

382 När 357 är en tillkommande åtgärd

3 196

2 568

383 När 367 är en tillkommande åtgärd

3 512

2 798

�&tgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras högst en gång vid
samma besökstillfälle.

386 När 314 är en tillkommande åtgärd

2 265

1 805

387 När 332 är en tillkommande åtgärd

3 100

2 493

388 Om injektion av botulinumtoxin utförs vid

cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om 630

509

389 Behandling av analfissur med botulinum-

toxin. Läkemedlet ska rekvireras och inte
förskrivas på recept

3 908

3 127

Obstetrik och gynekologi

401 Exeres eller vacuumaspiration av spontan-

abort

2 749

2 192

402 Fraktioniserad abrasio

2 749

2 192

403 Hysteroskopi

2 749

2 192

404 Om polypektomi utförs vid hysteroskopi

lämnas ytterligare ersättning om

630

509

405 Diatermiloop-/laserkonisering

2 749

2 192

406 Abortingrepp

3 296

2 639

407 Cystoskopi

2 470

1 973

408 Medicinsk abort (inklusive läkemedel)

4 675

3 742

409 Om åtgärd inom gruppen obstetrik och

gynekologi utförs med PCB lämnas ytter-
ligare ersättning om

1 927

1 538

410 Kolposkopi med provexcision vid utredning

av precancerösa och andra epitelförändring-
ar cervix, i vagina och vulva

1 927

1 538

412 Hydrosonografi av uterus

1 927

1 538

413 Operation av Bartolinicystafenestrering/

exstirpation

1 927

1 538

414 Inkontinensutredning, träning av patient och

tillhandahållande av vaginalt inlägg.

2021:20

background image

11

SFS

�&tgärder

Arvode

kronor

Reducerat

arvode

kronor

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 749

2 192

415 Endometriebiopsi

2 143

1 720

416 Tubarundersökning med ultraljud. Inne-

fattar genomspolning med särskild kontrast

4 675

3 742

417 Om injektion av botulinumtoxin utförs vid

cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om 630

509

�gonsjukdomar

501 Pachymetri

1 587

1 272

502 Nedläggning av silikongummislang

2 871

2 302

503 Operation av pterygium

2 871

2 302

504 Excision av tumör i conj./ögonlock

2 337

1 865

505 Enklare tårvägsplastik

2 337

1 865

506 Operation av ektropion

2 871

2 302

507 Operation av entropion

2 871

2 302

508 Operation av ptos

4 931

3 937

510 Excision med sutur av ögonlockstumör

2 749

2 192

Tillägg för bilateral operation

2 070

1 660

511 Operation av synstörande dermatochalasis

2 749

2 192

Tillägg för bilateral operation

2 070

1 660

512 Fotokoagulering/laserbehandling, främre

segmentet

2 205

1 768

513 Fotokoagulering/laserbehandling, bakre

segmentet

2 749

2 192

514 Synfältsundersökning bilateralt med dator-

perimetri eller Goldman

1 587

1 272

515 �gonbottenfotografering bilateralt med

fotodokumentation alternativt Optisk
Coherens Tomografi

1 587

1 272

�ron-, näs- och halssjukdomar m.m.

601 Punktion och spolning av bihåla

1 779

1 427

602 Omfattande sömnapnéundersökning.

Detaljerad anamnes beträffande snarkning,
andningsuppehåll, sömnvanor, dagtrötthet,
alkoholvanor samt vikt. Fiberskopi av övre
luftvägar. Tolkning av resultat av sömn-
registrering. Rådgivning och behandlings-
förslag.

2021:20

background image

12

SFS

�&tgärder

Arvode

kronor

Reducerat

arvode

kronor

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 205

1 768

604 nCPAP-inträning, standard (med nonin-

vasivbehandling)

2 205

1 768

605 FESS (funktionell endoskopisk kirurgi).

Modern näs- och bihålekirurgi som kräver
speciella kirurgiska instrument samt optik
med ljuskälla

3 296

2 639

606 Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

2 749

2 192

607 Permanent transmyringealt dränage

2 871

2 302

608 Larynxundersökning inkluderande strobo-

skopi med videodokumentation

2 749

2 192

609 Exstirpation av mjukdelstumörer i head and

neckområdet

3 015

2 399

610 Otoneurologisk undersökning inklusive

videonystagmoskopi

3 173

2 543

611 Omfattande allergologisk utredning.

Noggrann anamnes, provtagning med prick-
test, epicutantest eller serum-IgE/ specifika
IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning in-
klusive behandlings- och saneringsåtgärder
utifrån vad utredningen visar.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en
gång per år och patient men om behov av
olika testserier uppkommer högst två
gånger per år och patient

1 927

1 538

612 Dynamisk spirometri med bronkodilatation

vid utredningar och vid uppföljning av
astmapatient. Dynamisk spirometri utan
bronkodilatation vid kontroll av KOL-
patient men med saturationsmätning.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 927

1 538

613 Omfattande sväljfunktionsanalys.

Funktionell undersökning av sväljningen
med fiberskop då patienten sväljer 4 olika
konsistenser från tjockt till helt vattentunt.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 276

1 817

2021:20

background image

13

SFS

�&tgärder

Arvode

kronor

Reducerat

arvode

kronor

614 Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion

inom huvud-hals-området. Hit ska hänföras
t.ex. lambåplastik, fri transplantation av
hudtransplantat eller sammansatt trans-
plantat och korrektion av medfödd defekt
av mer betydande omfattning hos barn

4 675

3 752

615 Operation inom huvud-hals-området av

malign hudtumör inkl. basaliom och hudför-
ändringar med PAD-verifierade atypier.
Vidgad excision efter tidigare operation av
tumör enligt ovan

2 749

2 192

616 Excision inom huvud-hals-området av tre

eller flera hudtumörer med hudsutur

1 927

1 538

Onkologi m.m.

701 Intravenös cytostatikabehandling

2 337

1 865

Neurologi

801 EMG och ENeG med undersökning av

lämpligt antal muskler och nerver som
bedöms nödvändig för frågeställningen

3 296

2 639

802 Ultraljud, duplex carotis.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 048

1 646

803 Apomorfinbehandling.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en
gång per år och patient

2 822

2 253

804 Demensutredning som omfattar kognitiv

anamnes, kognitivt status (inkl. Mini
Mental Test tillsammans med klocktest),
laboratorietester för uteslutande av sjukdom
som ger demensliknande symtom, samt
initialt EKG och remittering till CT eller
MR hjärna.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 779

1 427

805 Digital monitorering av blodtryck utanför

mottagning under 24 timmars blodtrycks-
registrering.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 927

1 538

2021:20

background image

14

SFS

�&tgärder

Arvode

kronor

Reducerat

arvode

kronor

Hud- och könssjukdomar

901 Fotokemoterapi med PUVA, behandling

med B-ljus, Buckybehandling eller PDT,
avser första besöket

1 927

1 538

902 Omfattande kirurgisk behandling av multi-

pla hudtumörer med kryokirurgi eller kom-
binationsteknik eller excision/sutur av tre
hudtumörer

2 749

2 192

903 Operation av malign hudtumör inklusive

basaliom och hudförändringar med PAD-
verifierade atypier. Vidgad excision efter
tidigare operation av tumör enligt ovan

2 749

2 192

905 Omfattande allergologisk utredning.

Noggrann anamnes, provtagning med prick-
test, epicutantest eller serum-IgE/specifika
IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning in-
klusive behandlings- och saneringsåtgärder
utifrån vad utredningen visar.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en
gång per år och patient men om behov av
olika testserier uppkommer högst två
gånger per år och patient

1 927

1 538

906 Behandling med TNF-blockerare, immun-

modulerande preparat, cytostatikapreparat
eller retinoider.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en
gång per år och patient

2 604

2 083

907 Operation av tumör i underhud

2 604

2 083

908 Exstirpation av mjukdelstumörer i head and

neckområdet

3 015

2 398

Psykiatriska specialiteter

951 Gruppterapi/familjeterapi för högst sex

patienter

750/patient 606/patient

952 För ytterligare högst två patienter

424/patient 351/patient

953 Besök överstigande 2 x 50 minuter

3 173

2 543

Barnmedicinska specialiteter

961 Gastroskopi

2 205

1 768

962 Datoriserat medicinskt arbetsprov.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 205

1 768

2021:20

background image

15

SFS

�&tgärder

Arvode

kronor

Reducerat

arvode

kronor

963 Dynamisk spirometri med bronkodilatation

vid utredningar och vid uppföljning av
astmapatient, eller dynamisk spirometri
efter ansträngningsprovokation.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 927

1 538

964 Omfattande allergologisk utredning.

Noggrann anamnes, provtagning med prick-
test, epicutantest eller serum-IgE/specifika
IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning in-
klusive behandlings- och saneringsåtgärder
utifrån vad utredningen visar.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en
gång per år och patient men om behov av
olika testserier uppkommer högst två
gånger per år och patient

1 927

1 538

965 Inhalationsbehandling av akut astma/

obstruktiv bronchit

2 048

1 646

966 Initial bedömning av barn med befarad

neuropsykiatrisk störning/utvecklingsstör-
ning. Tidsåtgång minst 90 minuter per
besök.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

3 112

2 493

Allmänmedicin

971 Demensutredning som omfattar kognitiv

anamnes, kognitivt status (inkl. Mini
Mental Test tillsammans med klocktest),
laboratorietester för uteslutande av sjukdom
som ger demensliknande symtom, samt
initialt EKG och remittering till CT eller
MR hjärna.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 779

1 427

972 Digital monitorering av blodtryck utanför

mottagning under 24 timmars blodtrycks-
registrering.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 927

1 538

973 Dynamisk spirometri med bronkodilatation

vid utredningar och vid uppföljning av
astmapatient. Dynamisk spirometri utan
bronkodilatation vid kontroll av KOL-
patient men med saturationsmätning.

2021:20

background image

16

SFS

�&tgärder

Arvode

kronor

Reducerat

arvode

kronor

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 927

1 538

974 Omfattande allergologisk utredning.

Noggrann anamnes, provtagning med prick-
test, epicutantest eller serum-IgE/specifika
IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning in-
klusive behandlings- och saneringsåtgärder
utifrån vad utredningen visar.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en
gång per år och patient men om behov av
olika testserier uppkommer högst två
gånger per år och patient

1 927

1 538

975 Excision av tre eller flera hudtumörer med

hudsutur

1 927

1 538

976 Radikaloperation av nageltrång med resek-

tion av nagelroten

1 927

1 538

977 Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

2 048

1 646

978 Bandspelar-EKG (långtids-EKG).

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 205

1 768

979 Datoriserat medicinskt arbetsprov.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 205

1 768

2021:20