SFS 2021:21 Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

SFS2021-21.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

Utfärdad den 21 januari 2021

Regeringen föreskriver att 12 § förundersökningskungörelsen (1947:948)1
ska ha följande lydelse.

12 §2 I samband med att den som skäligen misstänks för brott underrättas
om misstanken ska han eller hon också underrättas om sin rätt att

� anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en

offentlig försvarare förordnad,

� få information om förändringar av misstanken och ta del av utrednings-

material i den utsträckning som följer av 23 kap. 18 § rättegångsbalken,

� vid behov biträdas av tolk och få handlingar översatta som är väsentliga

för att kunna ta till vara sin rätt, och

� inte behöva yttra sig över misstanken och inte heller i övrigt behöva

medverka till utredningen av sin egen skuld.

Den misstänkte ska även informeras om att staten betalar kostnaden för

en offentlig försvarare, men att den som döms för ett brott kan bli skyldig
att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden.

Om den misstänkte är under arton år ska han eller hon så långt det är möj-

ligt även informeras om den fortsatta handläggningen, vilka myndigheter
som är delaktiga i förfarandet och deras roller. Den misstänkte ska samtidigt
särskilt underrättas om

� sin rätt att enligt 5 och 26 §§ lagen (1964:167) med särskilda bestäm-

melser om unga lagöverträdare få en vårdnadshavare eller någon annan nära
person underrättad samt kallad till förhör och domstolsförhandling,

� sin rätt att närvara personligen vid en domstolsförhandling,
� att handläggningen ska präglas av respekt för hans eller hennes rätt till

skydd av privatlivet, och

� vart han eller hon kan vända sig med klagomål som gäller handlägg-

ningen.

Den misstänkte ska få informationen på ett språk som han eller hon för-

står.

Om det enligt 23 kap. 22 § rättegångsbalken inte har genomförts en för-

undersökning ska den misstänkte underrättas enligt första�tredje styckena
senast när åtal väcks eller i samband med att en klagan om undanröjande av
ett strafföreläggande eller ett föreläggande av ordningsbot lämnas in till
domstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.

1 Kungörelsen omtryckt 1969:589.
2 Senaste lydelse 2019:266.

SFS

2021:21

Publicerad
den

22 januari 2021

background image

2

SFS

2021:21

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Linda Billung
(Justitiedepartementet)