SFS 2021:22 Lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

SFS2021-22.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Utfärdad den 21 januari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2007:1157) om yrkes-
förarkompetens ska införas en ny paragraf, 13 kap. 3 §, av följande lydelse.

13 kap.
3 §
2 Regeringen får meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för
yrkeskompetensbevis. En förlängning får inte gälla längre än sex månader.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på yrkes-

kompetensbevis. Ett undantag får bara avse den som haft ett yrkeskom-
petensbevis vars giltighetstid har löpt ut under perioden den 1 november
2020�31 januari 2021 och får inte gälla längre än sex månader.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2020/21:80, bet. 2020/21:TU5, rskr. 2020/21:161.

2 Tidigare 13 kap. 3 § upphävd genom 2020:359.

SFS

2021:22

Publicerad
den

22 januari 2021