SFS 2021:23 Lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

SFS2021-23.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Utfärdad den 21 januari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 kap. 3 § lagen (2007:1157) om
yrkesförarkompetens2 ska upphöra att gälla.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.
2. De förlängningar av giltighetstiden för yrkeskompetensbevis som följer

av sådana föreskrifter som meddelats med stöd av den upphävda paragrafen
fortsätter dock att gälla i de fall de hänför sig till tiden efter utgången av juli
2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2020/21:80, bet. 2020/21:TU5, rskr. 2020/21:161.

2 Senaste lydelse av 13 kap. 3 § 2021:22.

SFS

2021:23

Publicerad
den

22 januari 2021