SFS 2021:24 Förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

SFS2021-24.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1470) om

yrkesförarkompetens

Utfärdad den 21 januari 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1470) om yrkes-
förarkompetens

dels att 3 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 8 §, av följande lydelse.

3 kap.
3 §
1 Fortbildningen ska vara lärarledd och innehålla både teoretiska och
praktiska moment. Den får bedrivas med hjälp av informations- och
kommunikationstekniska verktyg eller avancerade simulatorer. Sådana verk-
tyg får innefatta lärande på distans. Fortbildningen får helt bestå av lärande
på distans.

4 kap.
8 §
2 Ett yrkeskompetensbevis ska gälla i ytterligare sex månader från den
dag då giltighetstiden annars skulle ha löpt ut, om denna dag infaller under
perioden den 1 februari 2021�31 juli 2021.

Den som haft ett yrkeskompetensbevis vars giltighetstid har löpt ut under

perioden den 1 november 2020�31 januari 2021 ska inte omfattas av kravet
på yrkeskompetensbevis fram till dess att sex månader förflutit sedan giltig-
hetstiden löpte ut.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.
2. Den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet enligt 8 kap.

lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens får till och med den 31 juli 2021
till Transportstyrelsen anmäla de anpassningar av utbildningsplanen som
följer av de nya föreskrifterna utan att behöva göra en sådan ansökan som
anges i 5 kap. 2 a § denna förordning.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:302.
2 Tidigare 4 kap. 8 § upphävd genom 2020:302.

SFS

2021:24

Publicerad
den

22 januari 2021