SFS 2021:25 Förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

SFS2021-25.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1470) om

yrkesförarkompetens

Utfärdad den 21 januari 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1470) om yrkes-
förarkompetens1

dels att 4 kap. 8 § ska upphöra att gälla,
dels att 3 kap. 3 § ska ha följande lydelse.

3 kap.
3 §
2 Fortbildningen ska vara lärarledd och innehålla både teoretiska och
praktiska moment. Den får bedrivas med hjälp av informations- och
kommunikationstekniska verktyg eller avancerade simulatorer. Sådana
verktyg får innefatta lärande på distans. Fortbildningen får dock innehålla
högst tolv timmars lärande på distans.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.
2. I punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2021:23) om

ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens finns bestämmelser
om förlängningar av giltighetstiden för yrkeskompetensbevis som hänför sig
till tiden efter utgången av juli 2021.

3. Trots den begränsning om 12 timmars lärande på distans som framgår

av 3 kap. 3 § får sådant lärande på distans som genomförts före ikraft-
trädandet tillgodoräknas även om fortbildningen slutförs efter utgången av
juli 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse av 4 kap. 8 § 2021:24.
2 Senaste lydelse 2021:24.

SFS

2021:25

Publicerad
den

22 januari 2021