SFS 2021:27 Förordning om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

SFS2021-27.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för

regional yrkesinriktad vuxenutbildning

Utfärdad den 21 januari 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2016:937) om statsbidrag
för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

dels att 37 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 16 b §, av följande lydelse.

16 b § Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bytas ut mot motsvarande ut-
bildning förlagd till skolan i de fall som anges i 16 a §. Detsamma gäller om
någon av omständigheterna i 16 a § inträffar efter att beslut om statsbidrag
har meddelats. Innan de samverkande kommunerna beslutar om detta ska de
samråda med ett sådant yrkesråd som avses i 17 §.

Om utbildning har skolförlagts på grund av omständigheter som anges i

16 a §, ska de samverkande kommunerna vidta de åtgärder som behövs för
att utbildningen så snart som möjligt ska kunna förläggas till en arbetsplats.

37 §1 Kommuner som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning
är återbetalningsskyldiga om

1. något av villkoren för bidraget i väsentlig mån har åsidosatts,
2. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål det har lämnats för, eller

4. kommunen inte lämnar uppgifter som avses i 35 §.
Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett stats-

bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket.

Skolverket ska avstå från återkrav om arbetsplatsförlagt lärande inte har

kunnat tillhandahållas på grund av omständigheter som anges i 16 a § och
de samverkande kommunerna har vidtagit de åtgärder som anges i 16 b §.

Skolverket får besluta att avstå från återkrav helt eller delvis även i andra

fall än som avses i tredje stycket om det finns särskilda skäl.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.
2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidrags-

året 2022.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Torbjörn Malm
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:591.

SFS

2021:27

Publicerad
den

22 januari 2021