SFS 2021:29 Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare

SFS2021-29.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och

legitimation för lärare och förskollärare

Utfärdad den 21 januari 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:326) om behörighet
och legitimation för lärare och förskollärare1

dels att nuvarande 3 kap. 1 och 2 §§ ska betecknas 3 kap. 2 och 1 §§,
dels att de nya 3 kap. 1 och 2 §§ och 4 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

3 kap.
1 §
2 Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkes-
kvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i
lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrif-
ter som meddelas i anslutning till den lagen.

Om en lärare eller förskollärare som har sådana yrkeskvalifikationer som

avses i första stycket har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska,
isländska eller norska ger yrkeskvalifikationerna behörighet enligt 2 kap.
endast om läraren eller förskolläraren har de kunskaper i svenska som är
nödvändiga för yrket.

Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om vilka kunskaper i

svenska som ska anses nödvändiga.

2 §3 Ett bevis över en utländsk lärar- eller förskollärarutbildning som inte
omfattas av de bestämmelser som avses i 1 § första stycket men som ensam
eller tillsammans med yrkeslivserfarenhet eller kompletterande insatser
motsvarar sådan svensk utbildning som anges i 2 kap. ger samma behörighet
som den svenska utbildningen.

Om en lärare eller förskollärare som har ett sådant bevis som avses i första

stycket har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller
norska ger dock utbildningen ensam eller tillsammans med yrkeslivserfaren-
het eller kompletterande insatser behörighet enligt första stycket endast om
läraren eller förskolläraren har de kunskaper i svenska som är nödvändiga
för yrket.

Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om villkoren för behö-

righet för lärare eller förskollärare som har bevis över sådan utländsk lärar-
eller förskollärarutbildning som avses i första stycket.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2013:532.

2 Senaste lydelse av tidigare 3 kap. 2 § 2016:183.

3 Senaste lydelse av tidigare 3 kap. 1 § 2016:183.

SFS

2021:29

Publicerad
den

22 januari 2021

background image

2

SFS

2021:29

4 kap.
2 §
4 Om ett sådant bevis över utländsk lärar- eller förskollärarutbildning
som avses i 3 kap. 2 § första stycket ligger till grund för en ansökan om
legitimation ska Statens skolverk inhämta ett yttrande från Universitets- och
högskolerådet innan ärendet avgörs, om det inte är obehövligt.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2017:948.