SFS 2021:32 Förordning om ändring i förordningen (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser och för negativa utsläpp

SFS2021-32.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:1319) om statligt stöd

till åtgärder för att minska industrins processrelaterade

utsläpp av växthusgaser och för negativa utsläpp

Utfärdad den 21 januari 2021

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2017:1319) om statligt
stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av
växthusgaser och för negativa utsläpp1 samt 1, 4 och 6 §§ ska ha följande
lydelse.

Förordning om statligt stöd till åtgärder som bidrar till

industrins klimatomställning

1 §2 Statens energimyndighet får, om det finns medel, ge statligt stöd
enligt denna förordning i form av bidrag för åtgärder som

1. bidrar till att minska sådana utsläpp av växthusgaser från industrin som

har ett direkt eller indirekt samband med industrins processer,

2. bidrar till negativa utsläpp genom avskiljning, transport och geologisk

lagring av växthusgaser av biogent ursprung eller som tagits ut ur atmo-
sfären, eller

3. genom tillämpning av ny teknik eller andra innovativa lösningar inom

industrin på ett väsentligt sätt bidrar till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad
klimatpåverkan och dess etappmål.

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

4 § Ett stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 får endast
ges i enlighet med de villkor och till sådana åtgärder som anges i kapitel I
och i artiklarna 17�19, 22, 24�29, 31, 36�38, 41, 47�49, 56, 56b och 56c i
den förordningen.

6 § En ansökan om stöd ska vara skriftlig, ges in till Statens energi-
myndighet och innehålla

1. uppgifter om sökanden och om företagets namn, antal anställda, års-

omsättning och balansomslutning,

2. uppgifter om åtgärdens plats och start- och slutdatum,
3. en beskrivning av åtgärden och dess finansiering, genomförande och

tidsplan,

4. en förteckning över kostnaderna för att genomföra åtgärden och hur

stor andel av kostnaderna som stöd söks för,

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2019:544.
2 Senaste lydelse 2019:544.

SFS

2021:32

Publicerad
den

23 januari 2021

background image

2

SFS

2021:32

5. en uppskattning av minskade eller negativa växthusgasutsläpp till följd

av åtgärden eller en beskrivning av på vilket sätt åtgärden på ett väsentligt
sätt bidrar till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och dess
etappmål, och

6. en upplysning om allt annat offentligt stöd som sökanden eller någon

annan har sökt eller beviljats och som avser samma stödberättigande
kostnader som ansökan avser.

Denna förordning träder i kraft den 23 februari 2021.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)