SFS 2021:33 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från Danmark eller Förenade kungariket till Sverige, dels ändring i samma förordning

SFS2021-33.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:1258) om

tillfälligt inreseförbud vid resor från Danmark eller

Förenade kungariket till Sverige, dels ändring i samma

förordning

Utfärdad den 24 januari 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2020:1258) om tillfälligt
inreseförbud vid resor från Danmark eller Förenade kungariket till Sverige,
som gäller till och med den 31 januari 20211,

dels att förordningen ska fortsätta att gälla till och med den 14 februari

2021,

dels att rubriken till förordningen samt 1 och 4 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om tillfälligt inreseförbud vid resor från

Danmark, Norge eller Förenade kungariket till Sverige

1 § I denna förordning finns föreskrifter om ett tillfälligt inreseförbud vid
resor från Danmark, Norge eller Förenade kungariket till Sverige för att
hindra att en ny variant av det virus som orsakar covid-19 förs in i landet
eller sprids till andra länder.

Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om
gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), utlänningslagen
(2005:716) och utlänningsförordningen (2006:97).

De uttryck som används i den här förordningen har samma betydelse som

i utlänningslagen och utlänningsförordningen.

4 §2 En utlänning som reser till Sverige från Danmark eller Norge ska
nekas inresa i landet och avvisas. Detta gäller inte för en utlänning som

1. bor eller utför hälso- och sjukvårdsarbete på Bornholm och reser via

Sverige mellan Bornholm och en annan del av Danmark, eller

2. utför, deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter.
En utlänning som reser till Sverige från Förenade kungariket ska nekas

inresa i landet och avvisas.

Första och andra styckena gäller inte för
1. personer som bor eller utför arbete i Sverige,
2. personal som transporterar gods och annan personal inom

transportsektorn,

3. personer med trängande familjeskäl,
4. personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716),

1 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2021:15.
2 Senaste lydelse 2021:15.

SFS

2021:33

Publicerad
den

24 januari 2021

background image

SFS

2021:33

2

5. personer som arbetar i internationella organisationer eller som är

inbjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för
organisationernas verksamhet, eller

6. barn som reser i syfte att träffa en förälder som bor i Sverige eller på

Bornholm och den person som ledsagar barnet vid sådana resor.

För att en utlänning som reser till Sverige från Förenade kungariket ska

omfattas av något av undantagen i tredje stycket 1, 3, 4 eller 5 krävs
dessutom att utlänningen vid ankomst till Sverige kan uppvisa ett negativt
provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom
72 timmar före ankomsten.

Denna förordning träder i kraft den 25 januari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)