SFS 2021:34 Lag om tillträdesförbud till butik

SFS2021-34.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om tillträdesförbud till butik

Utfärdad den 28 januari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Förutsättningar för tillträdesförbud
1 §
Enligt denna lag får en person förbjudas att få tillträde till och vistas i
en butik (tillträdesförbud).

Tillträdesförbud får inte avse den som är under femton år.
Lagen påverkar inte den rätt som tillkommer den som förfogar över

butiken att begränsa tillträdet till denna.

2 § En person kan få tillträdesförbud, om det på grund av särskilda om-
ständigheter finns risk för att han eller hon kommer att begå brott i butiken
eller allvarligt trakassera någon som befinner sig där. Vid bedömningen av
om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om personen tidigare har
begått brott i eller i anslutning till butiken. Brott som personen har begått
före femton års ålder får inte beaktas.

Om syftet med ett tillträdesförbud kan tillgodoses genom en mindre

ingripande åtgärd, får förbud inte meddelas.

Tillträdesförbud får meddelas endast om skälen för åtgärden uppväger det

intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den enskilde.

Tillträdesförbudets längd
3 §
Tillträdesförbud ska gälla för en viss tid, högst ett år.

Tillträdesförbudet gäller omedelbart, om inte något annat beslutas.
Ett tillträdesförbud får förlängas med högst ett år i taget, om förutsätt-

ningarna i 2 § är uppfyllda.

Delgivning och handläggningstid
4 §
Ett beslut om tillträdesförbud ska delges den som förbudet avser.
Delgivning får inte ske enligt 34�38 och 47�51 §§ delgivningslagen
(2010:1932).

5 § Frågor om tillträdesförbud ska handläggas skyndsamt.

Förfarandet hos åklagaren
6 §
Allmän åklagare prövar frågor om tillträdesförbud.

1 Prop. 2020/21:52, bet. 2020/21:JuU13, rskr. 2020/21:169.

SFS

2021:34

Publicerad
den

29 januari 2021

background image

SFS

2021:34

2

En fråga om tillträdesförbud tas upp på skriftlig ansökan av en företrädare

för butiken.

En fråga om tillträdesförbud tas också upp på anmälan av Polismyndig-

heten. En sådan anmälan får dock göras endast efter samtycke från en före-
trädare för butiken. Polismyndigheten är inte part i det ärende som anmälan
gett upphov till.

7 § Frågor om tillträdesförbud prövas av åklagaren i den ort där förbudet
avses bli tillämpat eller där den mot vilken förbudet avses gälla har sin
hemvist eller mera varaktigt uppehåller sig. Om den personen är misstänkt
för brott som har betydelse för frågan om tillträdesförbud, får frågan prövas
även av åklagare som är behörig att väcka åtal för brottet.

I fråga om åklagare tillämpas 7 kap. rättegångsbalken.

8 § �&klagaren får anlita hjälp av Polismyndigheten för utredning av frågor
om tillträdesförbud.

I fråga om utredningen tillämpas följande bestämmelser i 23 kap. rätte-

gångsbalken:

� 4 § om objektivitet,
� 6 § om rätt att hålla förhör,
� 7 § om hämtning till förhör,
� 9 § om skyldighet att stanna kvar för förhör,
� 10 § om vilka som får närvara vid förhör,
� 11 § om möjlighet att ställa frågor vid förhör, och
� 12 § om förbud mot otillbörliga åtgärder under förhör.
Vid tillämpningen av 23 kap. 4 och 11 §§ rättegångsbalken ska bestämmel-

serna om den som är misstänkt i stället avse den mot vilken förbudet avses
gälla.

9 § Innan en fråga om tillträdesförbud avgörs, ska den som är part under-
rättas om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än parten
och få tillfälle att yttra sig över den. Frågan får dock avgöras utan att så har
skett, om åtgärderna är uppenbart obehövliga eller om avgörandet inte kan
skjutas upp.

�&klagaren bestämmer hur underrättelsen ska ske.
Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som följer av

10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

10 § �&klagarens beslut i fråga om tillträdesförbud ska vara skriftligt och
ange

1. parterna och Polismyndigheten om den har gjort en anmälan enligt 6 §

tredje stycket,

2. om tillträdesförbud ska gälla och, i så fall, förbudets innebörd och

omfattning samt när det upphör att gälla,

3. de skäl som har bestämt utgången,
4. de bestämmelser som åberopas,
5. vad som kan bli följden av att bryta mot förbudet, och
6. möjligheterna att begära omprövning enligt 12 § och domstolsprövning

enligt 13 §.

11 § Vid åklagarens handläggning av ärenden om tillträdesförbud tilläm-
pas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

� 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
� 6 § om service,

background image

SFS

2021:34

3

� 7 § om tillgänglighet,
� 8 § om samverkan,
� 9 § om utgångspunkter för handläggningen,
� 11 § om åtgärder om handläggningen försenas,
� 13 § om tolkning och översättning,
� 14 och 15 §§ om ombud och biträde,
� 23 § om utredningsansvaret,
� 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
� 27 § om dokumentation av uppgifter,
� 31 § om dokumentation av beslut,
� 32 § första stycket, andra stycket 2 och tredje stycket om motivering av

beslut, och

� 36 § om rättelse av skrivfel och liknande.

12 § Om det på grund av ändrade förhållanden finns skäl till det, får
åklagaren häva eller ändra ett beslut om tillträdesförbud som har fattats av
åklagaren eller domstolen. �&klagaren får dock utvidga ett förbud endast om
det begärs av en företrädare för butiken.

�&klagaren får inte häva eller ändra ett beslut om tillträdesförbud om

förbudet är föremål för domstolsprövning.

Domstolsprövning
13 §
Tingsrätten ska pröva åklagarens beslut i fråga om tillträdesförbud på
begäran av en part, om beslutet har gått parten emot. En sådan begäran ska
göras skriftligen hos åklagaren, som ska överlämna ärendet till tingsrätten.

14 § Behörig domstol är den tingsrätt där den åklagare som har prövat
frågan om tillträdesförbud ska föra talan i brottmål i allmänhet.

15 § Har åklagaren beslutat om tillträdesförbud är han eller hon skyldig att
på begäran av en företrädare för butiken föra dess talan vid domstolen, om
inte särskilda skäl talar mot det.

Domstolen ska begära yttrande av åklagaren, om det inte är obehövligt.

16 § Domstolen får besluta att ett tillträdesförbud tills vidare inte ska gälla.
Om ett tillträdesförbud inte har beslutats tidigare, får domstolen besluta om
ett sådant förbud fram till dess att ärendet har avgjorts slutligt.

17 § Domstolen ska hålla sammanträde, om en part begär det.

18 § När tingsrätten avgör saken, består den av en lagfaren domare och tre
nämndemän. Vid annan handläggning består tingsrätten av en lagfaren
domare.

Vid omröstning tillämpas bestämmelserna i 29 kap. rättegångsbalken.

19 § Vardera parten ska svara för sin kostnad, utom i ett sådant fall som
avses i 18 kap. 6 § rättegångsbalken.

20 § Vid domstolens handläggning av ärenden om tillträdesförbud tilläm-
pas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden. I fråga om begäran om
prövning enligt 13 § tillämpas vad som sägs i den lagen om ansökan.

background image

SFS

2021:34

4

21 § När domstolen ska pröva ett beslut i fråga om tillträdesförbud och
den mot vilken förbudet avses gälla är misstänkt för brott som har betydelse
för prövning av frågan om förbudet, får beslutet prövas i mål om allmänt
åtal rörande brottet. I ett sådant fall tillämpas bestämmelserna om rätte-
gången i brottmål.

Straffansvar
22 §
Den som bryter mot ett tillträdesförbud döms för överträdelse av
tillträdesförbud till böter eller fängelse i högst sex månader.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

Personuppgiftsbehandling
23 §
Personuppgifter som avses i artikel 10 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning) får behandlas i den verksamhet som bedrivs i den
butik som anges i beslutet om tillträdesförbud om det behövs för att
förhindra eller upptäcka överträdelse av tillträdesförbudet.

24 § Behandling av personuppgifter med stöd av 23 § får inte ske efter det
att tillträdesförbudets giltighetstid löpt ut eller om tillträdesförbudet dess-
förinnan upphävts.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)