SFS 2021:35 Lag om ändring i brottsbalken

SFS2021-35.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsbalken

Utfärdad den 28 januari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att 8 kap. 4, 12 och 13 §§ och 9 kap. 6 och 11 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 8 kap. 4 a §, av följande lydelse.

8 kap.
4 §
2 �r brott som avses i 1 § att anse som grovt, döms för grov stöld till
fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om det

avsett sak som någon bar på sig eller hade i sin omedelbara närhet, om
gärningsmannen varit försedd med vapen, sprängämne eller annat dylikt
hjälpmedel, om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats
systematiskt eller om gärningen annars varit av särskilt farlig eller hänsyns-
lös art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada.

4 a § Om brott som avses i 1 § har skett efter intrång i bostad eller annat
liknande boende, döms för inbrottsstöld till fängelse i lägst ett och högst sex
år.

�r en gärning som avses i första stycket med hänsyn till integritets-

kränkningen eller omständigheterna i övrigt av mindre allvarlig art, döms
dock inte för inbrottsstöld utan för annat brott som gärningen innefattar.

12 §3 För försök eller förberedelse till stöld, grov stöld, inbrottsstöld, rån,
grovt rån, tillgrepp av fortskaffningsmedel, grovt tillgrepp av fortskaffnings-
medel, olovlig energiavledning eller grov olovlig energiavledning döms det
till ansvar enligt 23 kap. Detsamma gäller för stämpling till grov stöld eller
inbrottsstöld och stämpling till eller underlåtenhet att avslöja eller förhindra
rån eller grovt rån. Skulle tillgrepp av fortskaffningsmedel, om brottet full-
bordats, ha varit att anse som ringa, ska gärningen dock inte medföra ansvar.

13 §4 Har annat i detta kapitel angivet brott än grov stöld, inbrottsstöld,
rån eller grovt rån förövats mot

1. någon som inte endast tillfälligt sammanbodde med gärningsmannen,
2. make, den som är i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag,

syskon, svåger eller svägerska, eller

1 Prop. 2020/21:52, bet. 2020/21:JuU13, rskr. 2020/21:169.
2 Senaste lydelse 2017:442.
3 Senaste lydelse 2017:442.
4 Senaste lydelse 1987:791.

SFS

2021:35

Publicerad
den

29 januari 2021

background image

2

SFS

2021:35

3. någon annan som på liknande sätt är närstående till gärningsmannen,
får åklagaren väcka åtal endast om målsäganden har angett brottet till åtal

eller åtal är påkallat ur allmän synpunkt.

Vid tillämpning av vad nu sagts ska med gärningsman likställas någon

annan som medverkat vid brottet och den som gjort sig skyldig till häleri
eller häleriförseelse.

9 kap.
6 §
5 Den som

1. på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande tar befattning med

något som är frånhänt annan genom brott,

2. bereder sig otillbörlig vinning av annans brottsliga förvärv, eller
3. genom krav, överlåtelse eller på annat liknande sätt hävdar genom brott

tillkommen fordran

döms för häleri till fängelse i högst två år.
För häleri döms likaledes den som i näringsverksamhet eller såsom led i

en verksamhet, som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, på
ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande förvärvar eller mottar något
som skäligen kan antas vara frånhänt annan genom brott.

�r brott som avses i första eller andra stycket grovt, döms för grovt häleri

till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om
brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har avsett betydande
värde, ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller
annars varit av särskilt farlig art.

11 §6 För försök eller förberedelse till bedrägeri, grovt bedrägeri, utpress-
ning, ringa utpressning, grov utpressning, ocker, grovt ocker, häleri eller
grovt häleri och för stämpling till grovt bedrägeri, grov utpressning, häleri
eller grovt häleri döms det till ansvar enligt 23 kap. Bestämmelserna i
23 kap. 3 § ska dock inte gälla i fråga om försök till utpressning, ringa
utpressning eller grov utpressning. För förberedelse till grovt fordrings-
bedrägeri döms också till ansvar enligt 23 kap.

Som för förberedelse till bedrägeri eller grovt bedrägeri döms den som för

att bedra försäkringsgivare eller annars med bedrägligt uppsåt skadar sig
eller någon annan till person eller egendom. Detsamma ska gälla, om någon
med samma uppsåt försöker åstadkomma sådan skada. Har han eller hon
innan skadan uppstått frivilligt avstått från att fullfölja gärningen, ska han
eller hon inte dömas till ansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Eva Marie Hellstrand
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2017:442.
6 Senaste lydelse 2017:442.