SFS 2021:36 Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

SFS2021-36.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Utfärdad den 28 januari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1998:620) om belastnings-
register ska ha följande lydelse.

3 §2 Registret ska innehålla uppgifter om den som

1. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordnings-

bot har ålagts påföljd för brott,

2. har ålagts förvandlingsstraff för böter,
3. med tillämpning av 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från

påföljd,

4. på grund av åklagares beslut enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken, 9 eller

17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
eller 46 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall inte har
åtalats för brott, eller

5. har meddelats
a) kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud,
b) tillträdesförbud enligt lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrotts-

arrangemang, dock inte tillträdesförbud enligt 9 a § i den lagen,

c) förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder,

eller

d) tillträdesförbud enligt lagen (2021:34) om tillträdesförbud till butik.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:52, bet. 2020/21:JuU13, rskr. 2020/21:169.
2 Senaste lydelse 2015:644.

SFS

2021:36

Publicerad
den

29 januari 2021