SFS 2021:37 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2021-37.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 28 januari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 35 kap. 5 § och rubriken närmast före
35 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande
lydelse.

35 kap.
Kontaktförbud m.m.2
5 §3 Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga förhållanden,
om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men
om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i ärende

1. enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud,
2. om en skyddsåtgärd enligt Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 606/2013 av den 12 juni 2013 om ömsesidigt erkännande av skydds-
åtgärder i civilrättsliga frågor, i den ursprungliga lydelsen,

3. enligt lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder, eller
4. enligt lagen (2021:34) om tillträdesförbud till butik.
Sekretessen gäller inte beslut i ärende.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:52, bet. 2020/21:JuU13, rskr. 2020/21:169.
2 Senaste lydelse 2015:196.
3 Senaste lydelse 2015:645.

SFS

2021:37

Publicerad
den

29 januari 2021