SFS 2021:38 Förordning om tillträdesförbud till butik

SFS2021-38.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om tillträdesförbud till butik

Utfärdad den 28 januari 2021

Regeringen föreskriver följande.

1 § När åklagaren har beslutat i fråga om tillträdesförbud enligt lagen
(2021:34) om tillträdesförbud till butik, ska parterna underrättas om
beslutet. Har Polismyndigheten gjort en anmälan om tillträdesförbud ska
myndigheten underrättas om åklagarens beslut.

Av 4 § lagen om tillträdesförbud till butik framgår att ett beslut om

tillträdesförbud ska delges den som förbudet avser.

2 § Om en domstol eller en åklagare meddelar beslut om tillträdesförbud
eller häver eller ändrar ett sådant beslut, ska Polismyndigheten underrättas
om beslutet.

Bestämmelser om registrering av beslut om tillträdesförbud finns i lagen

(1998:620) om belastningsregister och förordningen (1999:1134) om
belastningsregister.

3 § Om Polismyndighetens anmälan om tillträdesförbud har gjorts
muntligen, ska åklagaren dokumentera vem anmälan avser, vem som gjort
anmälan och de omständigheter som anförs till stöd för anmälan.

4 § �&klagarmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om
verkställigheten av lagen (2021:34) om tillträdesförbud till butik.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Eva Marie Hellstrand
(Justitiedepartementet)

SFS

2021:38

Publicerad
den

29 januari 2021