SFS 2021:41 Förordning om ändring i förordningen (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från Danmark, Norge eller Förenade kungariket till Sverige

SFS2021-41.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:1258) om tillfälligt

inreseförbud vid resor från Danmark, Norge eller

Förenade kungariket till Sverige

Utfärdad den 28 januari 2021

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2020:1258) om tillfälligt inrese-
förbud vid resor från Danmark, Norge eller Förenade kungariket till Sverige1
ska ha följande lydelse.

4 §2 En utlänning som reser till Sverige från Danmark eller Norge ska
nekas inresa i landet och avvisas. Detta gäller inte för en utlänning som

1. reser via Sverige mellan Bornholm och en annan del av Danmark, eller
2. utför, deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter.
En utlänning som reser till Sverige från Förenade kungariket ska nekas

inresa i landet och avvisas.

Första och andra styckena gäller inte för
1. personer som bor eller utför arbete i Sverige,
2. personal som transporterar gods och annan personal inom transport-

sektorn,

3. personer med trängande familjeskäl,
4. personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716),
5. personer som arbetar i internationella organisationer eller som är in-

bjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för organisa-
tionernas verksamhet,

6. barn som reser i syfte att träffa en förälder som bor i Sverige och den

person som ledsagar barnet vid sådana resor,

7. en förälder som reser i syfte att träffa sitt barn som bor i Sverige,
8. personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra

humanitära skäl,

9. personer som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som

inte kan anstå,

10. militär personal och annan personal inom ramen för internationellt

försvarssamarbete, eller

11. personer som passerar gränsen som ett led i utövandet av renskötsel.
För att en utlänning som reser till Sverige från Förenade kungariket ska

omfattas av något av undantagen i tredje stycket 1, 3�5, 7, 9 och 10 krävs
dessutom att utlänningen vid ankomst till Sverige kan uppvisa ett negativt
provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom
72 timmar före ankomsten.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2021:33.
2 Senaste lydelse 2021:33.

SFS

2021:41

Publicerad
den

29 januari 2021

background image

SFS

2021:41

2

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)