SFS 2021:43 Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

SFS2021-43.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter

till Strålsäkerhetsmyndigheten

Utfärdad den 28 januari 2021

Regeringen föreskriver att 2, 5, 5 a, 11, 11 b, 12, 15 och 16 §§ förordningen
(2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten1 ska ha följande
lydelse.

2 §2 Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet, strålskyddslagen (2018:396), strål-
skyddsförordningen (2018:506) och förordningen (2006:311) om transport
av farligt gods.

5 §3 Avgift enligt 4 § 1 ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten med
101 400 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnkraftsreaktor
som ska ersätta en permanent avstängd kärnkraftsreaktor, varav 34 476 000
kronor när ansökan ges in, 33 462 000 kronor senast ett år efter att ansökan
gavs in och 33 462 000 kronor senast två år efter att ansökan gavs in.

Avgift enligt 4 § 1 eller 3 ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten när

ansökan ges in

1. med 2 268 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 1, dock inte en kärnkraftsreaktor eller anläggning för
slutförvaring av använt kärnbränsle,

2. med 1 129 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 2,

3. med 568 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 3,

4. med 113 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 4,

5. med 1 558 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk an-

läggning kategori 1,

6. med 568 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anlägg-

ning kategori 2,

7. med 284 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anlägg-

ning kategori 3,

8. med 56 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anlägg-

ning kategori 4,

9. med 113 000 kronor, om ansökan avser innehav av en kärnteknisk

anläggning,

1 Förordningen omtryckt 2009:668.
2 Senaste lydelse 2019:74.
3 Senaste lydelse 2019:1314.

SFS

2021:43

Publicerad
den

30 januari 2021

background image

SFS

2

10. med 56 000 kronor, om ansökan avser särskilt tillstånd enligt 5 a §

lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,

11. med 114 000 kronor, om ansökan avser en anläggning för markdepo-

nering av lågaktivt kärnavfall som inte härrör från kommersiell uranbrytning
och till en sådan anläggning hörande anläggningar för behandling eller
lagring, förutsatt att aktiviteten hos den totala mängden avfall i markdepo-
neringsanläggningen inte överstiger 10 terabecquerel varav högst 10 giga-
becquerel utgörs av alfaaktiva ämnen,

12. med 43 000 kronor, om ansökan avser gränsöverskridande transport

av använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall,

13. med 81 000 kronor, om ansökan avser transport av radioaktiva ämnen

enligt en särskild överenskommelse om säkerhetsåtgärder,

14. med 35 500 kronor, om ansökan avser förvärv, innehav, överlåtelse,

bearbetning, transport eller annan hantering av eller annan befattning med
kärnämne eller kärnavfall och denna hantering eller befattning inte omfattas
av någon ansökan enligt 1�13,

15. med 16 500 kronor, om ansökan avser transport av ett radioaktivt

ämne som inte omfattas av någon ansökan enligt 1�14, och

16. med 75 000 kronor, om ansökan inte omfattas av en ansökan enligt 13

och avser godkännande eller bekräftelse av certifikat inför transport enligt

a) bilagorna till ADR,
b) RID,
c) IMDG-koden, eller
d) ICAO-TI.
Om en ansökan som avser en och samma anläggning omfattas av mer än

en avgift enligt första stycket eller andra stycket 1�9, ska avgift betalas med
det belopp som är högst av de angivna beloppen.

5 a §4 Avgift enligt 4 § 2 ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten när
ansökan ges in

1. med 520 kronor per tillstånd för starka laserpekare med uteffekt som

inte överskrider 30 milliwatt,

2. med 8 800 kronor per tillstånd för starka laserpekare med uteffekt som

överskrider 30 milliwatt,

3. med 1 200 kronor per tillstånd för övriga tillståndspliktiga lasrar,
4. med 5 100 kronor per generator för medicinsk röntgendiagnostik,
5. med 2 000 kronor per generator för odontologisk röntgendiagnostik,
6. med 3 100 kronor per generator för veterinärmedicinsk röntgendiag-

nostik,

7. med 2 100 kronor för verksamhet med öppna strålkällor med en

aktivitet som är högst 100 megabecquerel,

8. med 6 400 kronor för verksamhet med öppna strålkällor med en akti-

vitet som överstiger 100 megabecquerel men inte 10 gigabecquerel,

9. med 35 200 kronor för verksamhet med öppna strålkällor med en akti-

vitet som överstiger 10 gigabecquerel,

10. med 6 200 kronor per accelerator som överstiger 1 megaelektronvolt

men inte 100 megaelektronvolt,

11. med 23 600 kronor per accelerator som överstiger 100 megaelektron-

volt,

12. med 3 100 kronor per utrustning för radiografering,
13. med 2 100 kronor per sluten strålkälla som inte är en sluten strålkälla

med hög aktivitet,


4 Senaste lydelse 2019:1314.

2021:43

background image

SFS

3

14. med 10 500 kronor per utrustning som innehåller en eller flera slutna

strålkällor med hög aktivitet,

15. med 10 300 kronor per tillstånd för installation och underhåll av strål-

källor,

16. med 12 700 kronor per utrustning för acceleratorer och koboltappara-

ter för extern strålterapi,

17. med 4 300 kronor per utrustning för röntgenterapiutrustning för

extern strålterapi,

18. med 12 700 kronor per efterladdningsutrustning för brachyterapi,
19. med 19 100 kronor per tillstånd för annan sluten strålkälla för brachy-

terapi med en aktivitet som överstiger 100 gigabecquerel,

20. med 77 700 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet

som är högst 100 gigabecquerel,

21. med 125 600 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet

som överstiger 100 gigabecquerel,

22. med 3 100 kronor per teknisk anordning som kan alstra joniserande

strålning som inte överstiger 1 megaelektronvolt,

23. med 7 283 000 kronor per anläggning för acceleratorbaserad

spallation för neutronforskningsändamål med en stråleffekt som överstiger
1 megawatt, och

24. med 353 000 kronor för verksamhet med elektronacceleratorbaserade

synkrotronljusanläggningar.

Om en och samma strålkälla omfattas av mer än en avgift enligt första

stycket, ska avgift betalas med det belopp som är högst av de angivna
beloppen.

11 §5 Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska betala avgift
för Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn över att lagen (1984:3) om kärn-
teknisk verksamhet, strålskyddslagen (2018:396), förordningen (1984:14)
om kärnteknisk verksamhet och strålskyddsförordningen (2018:506) samt
villkor och föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar och
förordningar följs. Avgiften ska, efter särskild debitering av Strålsäkerhets-
myndigheten, betalas förskottsvis för varje kalenderkvartal

1. med 5 707 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under normaldrift,
2. med 979 000 kronor för en anläggning för framställning av bränsle för

kärnkraftsreaktorer,

3. med 600 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor

under normaldrift,

4. med 979 000 kronor för en anläggning där mer än 1 000 ton använt

kärnbränsle mellanlagras,

5. med 350 000 kronor för en anläggning där använt kärnbränsle mellan-

lagras och den lagrade mängden inte överstiger 1 000 ton,

6. med 979 000 kronor för en anläggning för slutförvaring av kärnavfall

som inte utgör sådan markdeponering som avses i 5 § andra stycket 11,

7. med 400 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av kärnavfall,
8. med 522 000 kronor för en anläggning för behandling av kärnämne

som inte utgör en anläggning för framställning av bränsle,

9. med 522 000 kronor för en anläggning för behandling av kärnavfall,
10. med 979 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under avveckling,
11. med 252 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor

under avveckling, och


5 Senaste lydelse 2019:1314.

2021:43

background image

SFS

4

12. med 14 000 kronor för en sådan markdeponering som avses i 5 §

andra stycket 11.

En avgift enligt första stycket 1�4, 10 eller 11 omfattar även tillsyn över

anläggningar för mellanlagring eller behandling av använt kärnbränsle,
kärnämne eller kärnavfall som finns inom det anläggningsområde som
omfattas av tillståndet och som tillståndshavaren driver uteslutande i syfte
att fullgöra sina skyldigheter enligt 10 § första stycket 2 och 3 lagen om
kärnteknisk verksamhet.

Om en tillståndshavare har flera anläggningar för mellanlagring eller

behandling av använt kärnbränsle, kärnämne eller kärnavfall inom ett och
samma anläggningsområde, ska avgift betalas endast för den anläggning
som har den högsta avgiften.

Avgiftsskyldigheten inträder kalenderkvartalet efter det då tillståndet

började gälla och upphör från och med det kalenderkvartal som följer efter
det att tillståndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt 10 § lagen om
kärnteknisk verksamhet eller Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att
fortlöpande tillsyn med hänsyn till säkerheten och strålskyddet inte längre
behövs.

11 b §6 Den som har tillstånd till någon sådan verksamhet som avses i
5 a § första stycket 1�22 ska betala avgift för Strålsäkerhetsmyndighetens
kostnader för tillsyn och andra åtgärder med anknytning till tillståndet.
Avgiften ska, efter särskild debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas
för varje kalenderår från och med det år som följer efter det att beslut om
tillstånd har getts med ett belopp som motsvarar den gällande ansöknings-
avgiften för verksamheten enligt 5 a §. Om ett tillstånd förnyas, ska ingen
avgift betalas för det år då ansökan om att förnya tillståndet gavs in.

För en verksamhet som avses i 5 a § första stycket 23 eller 24 ska avgift

enligt första stycket betalas för varje påbörjat kalenderår från och med det
år som följer efter det år då ansökan om tillstånd gavs in.

Förhållanden som är anmälda skriftligt till Strålsäkerhetsmyndigheten

före den 1 januari ska ligga till grund för beräkningen av avgiften.

12 §7 Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en verksamhet
som tillhör någon av beredskapskategorierna 1 a�2 enligt den klassificering
som följer av föreskrifter som Strålsäkerhetsmyndigheten har meddelat med
stöd av 4 kap. 9 § strålskyddsförordningen (2018:506), ska betala bered-
skapsavgift. Avgiften ska efter särskild debitering av Strålsäkerhetsmyndig-
heten betalas förskottsvis för varje kalenderkvartal

1. med 8 400 000 kronor per tillståndshavare med en eller flera verksam-

heter i beredskapskategori 1 a inom samma anläggningsområde,

2. med 6 300 000 kronor per tillståndshavare med en eller flera verksam-

heter i beredskapskategori 1 b eller 1 c inom samma anläggningsområde,

3. med 270 000 kronor för en kärnteknisk verksamhet i beredskaps-

kategori 2, och

4. med 270 000 kronor för en annan verksamhet i beredskapskategori 2

än som avses i 3.

Om en tillståndshavare har flera verksamheter som omfattas av en avgift

enligt första stycket inom ett och samma anläggningsområde, ska avgift
betalas med det belopp som är högst av de angivna beloppen.


6 Senaste lydelse 2019:1314.
7 Senaste lydelse 2019:1314.

2021:43

background image

SFS

5

Avgiften ska betalas från och med det kalenderkvartal då en anläggning

har tagits i provdrift. Avgiftsskyldigheten upphör det kalenderkvartal som
följer närmast efter det att Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att
verksamheten inte längre tillhör någon av beredskapskategorierna.

15 §8 Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnkrafts-
reaktor ska betala avgift till Strålsäkerhetsmyndigheten för den grund-
läggande och tillämpade forskning samt de studier och utredningar som
myndigheten initierar i syfte att utveckla nationell kompetens och stödja och
utveckla myndighetens verksamhet inom de av myndighetens ansvars-
områden som är relevanta för den verksamhet som tillståndshavaren
bedriver. Avgiften ska efter särskild debitering av Strålsäkerhetsmyndig-
heten betalas för varje kalenderkvartal

1. med 7 821 000 kronor för en reaktor som är under uppförande från och

med det kalenderkvartal som följer efter det att Strålsäkerhetsmyndigheten
har godkänt att anläggningen får börja uppföras till och med det kalender-
kvartal då reaktorn tas i normaldrift,

2. med 2 848 000 kronor för varje annan reaktor från och med det

kalenderkvartal som följer efter det att den tas i normaldrift fram till det
kalenderkvartal som följer efter det att den är permanent avstängd, och

3. med 411 000 kronor för en reaktor som är permanent avstängd och där

kärnämne i form av använt kärnbränsle finns kvar för den tid då avgift inte
betalas enligt 2.

Avgiftsskyldigheten upphör det kalenderkvartal som följer efter det att

tillståndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt 10 § lagen (1984:3)
om kärnteknisk verksamhet.

16 §9 Den som anmäler en verksamhet med strålning enligt föreskrifter
som Strålsäkerhetsmyndigheten har meddelat med stöd av 5 kap. 3 eller 14 §
strålskyddsförordningen (2018:506), ska betala avgift för Strålsäkerhets-
myndighetens kostnader för handläggning av anmälan samt för tillsyn och
andra åtgärder med anknytning till verksamheten. Avgiften ska betalas till
Strålsäkerhetsmyndigheten när anmälan ges in. Avgiften är 1 200 kronor för
varje

1. anmälningspliktig verksamhet med laser,
2. anmälningspliktig verksamhet med mikrovågstorkning,
3. teknisk anordning som kan alstra joniserande strålning i en anmälnings-

pliktig verksamhet,

4. anmälningspliktig verksamhet med öppna strålkällor,
5. anmälningspliktig verksamhet med handel med radioaktiva ämnen eller

tekniska anordningar som kan alstra joniserande strålning,

6. sluten strålkälla i en anmälningspliktig verksamhet,
7. anmälningspliktig verksamhet med ett eller flera medicinska solarier,
8. anmälningspliktig verksamhet med hantering av naturligt förekom-

mande radioaktivt material,

9. anmälningspliktig verksamhet med detektorer med elektroninfångning

(EC-detektorer) som har en aktivitet som är högst 2 gigabecquerel,

10. anmälningspliktig verksamhet med jonisatorer som har en aktivitet

som är högst 2 gigabecquerel, och


8 Senaste lydelse 2019:1314.
9 Senaste lydelse 2019:1314.

2021:43

background image

SFS

6

11. anmälningspliktig verksamhet med kalibreringsstrålkällor som har en

aktivitet som är högst 100 kilobecquerel eller slutna strålkällor som används
för nuklearmedicin.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.


På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland

(Miljödepartementet)

2021:43