SFS 2021:44 Lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

SFS2021-44.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets

befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom

Europeiska unionen

Utfärdad den 28 januari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1996:701) om
Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom
Europeiska unionen

dels att 3, 11 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 11 a och 11 b §§, med följande

lydelse.

3 §2 Lagen är tillämplig endast på följande varor:

1. krigsmateriel som avses i lagen (1992:1300) om krigsmateriel, och

produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med
dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,

2. narkotika som avses i narkotikastrafflagen (1968:64),
3. skjutvapen och ammunition som avses i vapenlagen (1996:67) samt

sådana vapen och andra föremål som anges i 1 kap. 3 § samma lag,

4. injektionssprutor och kanyler,
5. dopningsmedel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa

dopningsmedel,

6. springstiletter, springknivar, knogjärn, kaststjärnor, riv- eller

nithandskar, batonger, karatepinnar, blydaggar, spikklubbor och liknande,

7. kulturföremål som avses i 5 kap. kulturmiljölagen (1988:950),
8. hundar och katter för annat ändamål än handel,
9. spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, teknisk sprit

och alkoholhaltiga preparat enligt alkohollagen (2010:1622), samt
tobaksvaror och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare vid kontroll
av åldersgränsen i 5 kap. 20 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter,

10. nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfän, fisk och reptiler,
11. andra djur än sådana som anges ovan och produkter av djur, om det

finns särskild anledning att misstänka att smittsam sjukdom förekommer, att
djuret eller djurprodukten på annat sätt utgör en allvarlig hälsorisk för
människor eller djur, att medföljande dokument är ofullständiga eller
felaktiga, att erforderliga dokument saknas eller att de villkor som i övrigt
gäller för införseln inte är uppfyllda,

12. barnpornografi enligt lagen (1998:1443) om förbud mot införsel och

utförsel av barnpornografi,

1 Prop. 2020/21:49, bet. 2020/21:SkU12, rskr. 2020/21:165.
2 Senaste lydelse 2020:860.

SFS

2021:44

Publicerad
den

30 januari 2021

background image

SFS

2021:44

2

13. varor som avses i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga

varor,

14. varor som ska beskattas enligt lagen (2014:1470) om beskattning av

viss privatinförsel av cigaretter,

15. sprängämnesprekursorer enligt artikel 5.1 i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och
användning av sprängämnesprekursorer, om ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 och om upphävande av förordning (EU) nr 98/2013, i den
ursprungliga lydelsen och 3 § lagen (2014:799) om sprängämnes-
prekursorer,

16. explosiva varor som avses i lagen (2010:1011) om brandfarliga och

explosiva varor.

11 §3 En chefstjänsteman som förordnats för uppgiften av chefen för
Tullverket får, när det gäller en försändelse som kommer från ett annat EU-
land, besluta att en postförsändelse eller en motsvarande försändelse som
förmedlas av ett kurirföretag ska hållas kvar av befordringsföretaget, om

1. det finns anledning att anta att försändelsen innehåller något av följande

som kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling:

a) narkotika,
b) skjutvapen eller ammunition som avses i vapenlagen (1996:67),
c) sådana vapen eller andra föremål som anges i 1 kap. 3 § vapenlagen,

eller

d) sådana explosiva varor som avses i 4 § lagen (2010:1011) om

brandfarliga och explosiva varor, och

2. det är nödvändigt för att beslag ska kunna ske.
Ett beslut om kvarhållande ska gälla en viss tid, högst en månad, från den

dag då beslutet delgavs befordringsföretaget. Beslutet får verkställas
omedelbart, men ska snarast prövas av chefen för Tullverket eller chefen för
Tullverkets rättsavdelning.

Befordringsföretaget är skyldigt att på begäran av Tullverket till verket

överlämna en försändelse som hållits kvar enligt första stycket.

11 a § Den som i ett kurirföretag har fått del av eller tillgång till uppgifter
som handlar om att hålla kvar försändelser enligt 11 § eller om ett
efterföljande beslag enligt 22 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling
får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon därigenom har fått
veta.

Bestämmelser om tystnadsplikt för den som i postverksamhet fått del av

eller tillgång till sådana uppgifter finns i 2 kap. 14 § postlagen (2010:1045).

11 b § Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot tystnadsplikt
enligt denna lag finns i 20 kap. 3 § brottsbalken.

12 §4 Polismyndigheten och Kustbevakningen är skyldiga att medverka i
kontrollverksamheten enligt denna lag. Vad som sägs i 5�7 och 13 §§ om
Tullverket och en tulltjänsteman gäller vid sådan medverkan också
Polismyndigheten och en polisman samt Kustbevakningen och en
kustbevakningstjänsteman.

3 Senaste lydelse 2016:269.
4 Senaste lydelse 2014:673.

background image

SFS

2021:44

3

Ett befordringsföretag är skyldigt att till Tullverket anmäla om det i

företagets verksamhet uppkommer misstanke om att en försändelse
innehåller något av följande som kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225)
om straff för smuggling:

1. narkotika,
2. skjutvapen eller ammunition som avses i vapenlagen (1996:67),
3. sådana vapen eller andra föremål som anges i 1 kap. 3 § vapenlagen,

eller

4. sådana explosiva varor som avses i 4 § lagen (2010:1011) om

brandfarliga och explosiva varor.

Befordringsföretaget är skyldigt att på begäran av Tullverket överlämna

försändelsen till verket.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)