SFS 2021:46 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2021-46.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 28 januari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) att 44 kap. 4 och 5 §§ ska ha följande lydelse.

44 kap.
4 §
2 Rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1
och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter
inskränks av den tystnadsplikt som följer av

1. 2 kap. 14 § första stycket 1, 3 och 4 postlagen (2010:1045),
2. 6 kap. 20 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, när det

är fråga om uppgift om innehållet i ett elektroniskt meddelande eller som
annars rör ett särskilt sådant meddelande, och

3. 6 kap. 21 § lagen om elektronisk kommunikation, när det är fråga om

uppgift om kvarhållande av försändelse på befordringsföretag, om hemlig
avlyssning av elektronisk kommunikation eller hemlig övervakning av
elektronisk kommunikation på grund av beslut av domstol, undersöknings-
ledare eller åklagare eller om inhämtning av uppgifter enligt lagen
(2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de
brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.

5 §3 Rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1
och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter
inskränks av den tystnadsplikt som följer

1. av beslut som har meddelats med stöd av 7 § lagen (1999:988) om

förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska
säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet,

2. av 7 kap. 1 § 1 lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder

inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap,

3. av 4 kap. 16 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),
4. av 5 kap. 15 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och

tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

5. av 32 § lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning,

1 Prop. 2020/21:49, bet. 2020/21:SkU12, rskr. 2020/21:165.
2 Senaste lydelse 2018:1919.
3 Senaste lydelse 2020:66.

SFS

2021:46

Publicerad
den

30 januari 2021

background image

2

SFS

2021:46

6. av 11 a § lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges

gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, och

7. av 4 kap. 23 a § tullagen (2016:253).

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)