SFS 2021:48 Förordning om ändring i förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården

SFS2021-48.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:1343) om stöd till

fiskevården

Utfärdad den 28 januari 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:1343) om stöd till
fiskevården1

dels att nuvarande 4 a § ska betecknas 4 b §,
dels att 3 och 7 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 1 a, 4 a och 6 a §§.

1 a § Bidrag till företag får endast lämnas i enlighet med kommissionens
förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen
av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
på stöd av mindre betydelse.

3 § Bidrag får lämnas till kostnader för

1. bildande eller ombildande av fiskevårdsområden,
2. fisketillsyn,
3. utsättning av fisk,
4. insatser för att bevara hotade fiskarter och -stammar, biotopvård och

annat främjande av den biologiska mångfalden.

Bidrag enligt första stycket 1 får avse arvode till en förrättningsman, kost-

nader för fiskerättsförteckning, kungörelsekostnader och andra kallelse-
kostnader. Om det finns särskilda skäl får bidrag också lämnas för andra
kostnader.

Bidrag enligt första stycket 3 får inte lämnas till företag.

4 a § Innan ett bidrag beviljas ett företag ska den beslutande myndigheten
lämna de upplysningar till bidragsmottagaren som framgår av artikel 6.1 i
kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 och genomföra den kontroll
som föreskrivs i artikel 6.3 i samma förordning.

6 a § Den myndighet som beslutar om ett bidrag till ett företag ska föra det
register som avses i artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

7 a §2 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-
klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Havs- och
vattenmyndighetens beslut att inte betala ut stöd enligt 4 b § och Havs- och
vattenmyndighetens beslut i ett överklagat ärende som avser länsstyrelsens
beslut att inte betala ut stöd enligt 4 b § får dock inte överklagas.

1 Senaste lydelse av 4 a § 2011:648.
2 Senaste lydelse 2018:978.

SFS

2021:48

Publicerad
den

30 januari 2021

background image

SFS

2021:48

2

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)