SFS 2021:49 Förordning om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat

SFS2021-49.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat

Utfärdad den 28 januari 2021

Regeringen föreskriver att 3 a, 15 och 16 §§ förordningen (2011:1480) om
elcertifikat ska ha följande lydelse.

3 a §1 Den kvot för beräkning av kvotplikt som avses i 4 kap. 4 § lagen
(2011:1200) om elcertifikat anges inom parentes för varje beräkningsår
enligt följande:

� 2018 (0,299)
� 2019 (0,305)
� 2020 (0,265)
� 2021 (0,263)
� 2022 (0,267)
� 2023 (0,271)
� 2024 (0,273)
� 2025 (0,296)
� 2026 (0,323)
� 2027 (0,376)
� 2028 (0,379)
� 2029 (0,383)
� 2030 (0,377)
� 2031 (0,359)
� 2032 (0,341)
� 2033 (0,316)
� 2034 (0,292)
� 2035 (0,276)

15 §2 Kontoföringsmyndigheten ska för kontoföring och registrering av
överlåtelser av elcertifikat ta ut avgifter i form av en årsavgift och en konto-
avgift enligt 16 §.

16 § Den som har ett elcertifikatskonto ska betala

1. en årsavgift på 200 kronor för kontot, och
2. en kontoavgift på 0,03 kronor för varje registrerat elcertifikat.
Kontoföringsmyndigheten ska beräkna kontoavgiften på det högsta antal

elcertifikat som samtidigt varit registrerat på kontot under den tremånaders-
period (avgiftsperiod) som föregår avgiftsbeslutet. Den sammanlagda konto-
avgiften ska avrundas till närmaste heltal kronor och tas ut endast om den
sammanlagda avgiften för avgiftsperioden överstiger 50 kronor.

1 Senaste lydelse 2020:748.
2 Senaste lydelse 2014:1091.

SFS

2021:49

Publicerad
den

4 februari 2021

background image

SFS

2021:49

2

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)