SFS 2021:50 Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige

SFS2021-50.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt

inreseförbud till Sverige

Utfärdad den 3 februari 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2020:127) om tillfälligt
inreseförbud till Sverige

dels att 3 § och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 a och 5 §§, av följande

lydelse.

3 §1 En utlänning som reser till Sverige från en annan stat än en EES-stat
eller Schweiz ska nekas inresa i landet och avvisas.

Första stycket gäller inte för en utlänning som
1. är EES-medborgare eller medborgare i Andorra, Monaco, San Marino,

Schweiz eller Vatikanstaten,

2. har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller en annan EU-stat,
3. har uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES-stat, Andorra,

Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten,

4. har nationell visering i Sverige eller nationell visering för längre tid än

tre månader i en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz
eller Vatikanstaten,

5. har en sådan familjeanknytning som anges i 3 a kap. 2 § första stycket,

5 kap. 3 § första stycket 1�4 eller 3 a § utlänningslagen (2005:716) till en
person som omfattas av någon av punkterna 1�4 eller till en svensk
medborgare,

6. är medborgare i Förenade kungariket eller familjemedlem till en sådan

medborgare, under förutsättning att han eller hon omfattas av artikel 10 i
avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur
Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29,
31.1.2020, s. 7), eller

7. är bosatt i en sådan stat som anges i bilagan till denna förordning.
Första stycket gäller inte heller för en utlänning som har särskilt

angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, till
exempel

1. hälso- och sjukvårdspersonal, forskare inom hälso- och sjukvård och

personal inom äldreomsorgen,

2. gränsarbetare,
3. säsongsarbetare inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring,
4. personal som transporterar gods och annan personal inom

transportsektorn,

1 Senaste lydelse 2020:1232.

SFS

2021:50

Publicerad
den

4 februari 2021

background image

2

SFS

2021:50

5. personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen,
6. personer som arbetar i internationella organisationer eller som är

inbjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för
organisationernas verksamhet, militär personal och annan personal inom
ramen för internationellt försvarssamarbete, hjälparbetare och personal
inom det civila försvaret,

7. passagerare i transit,
8. personer med trängande familjeskäl,
9. sjömän,
10. personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra

humanitära skäl,

11. personer som reser i syfte att studera, och
12. personer som reser i syfte att utföra högkvalificerat arbete, om deras

arbetsinsats är nödvändig ur ett ekonomiskt perspektiv och arbetet inte kan
skjutas upp eller utföras på distans, däribland personer som ska delta i eller
utföra nödvändiga arbetsuppgifter vid internationella elitidrottstävlingar.

3 a §2 För att en utlänning som reser till Sverige ska omfattas av något av
undantagen i 3 § andra eller tredje stycket krävs dessutom att utlänningen
vid ankomst till Sverige kan uppvisa ett intyg om negativt provsvar från
testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar
före ankomsten.

Första stycket gäller inte för
1. personer under 18 år,
2. personal som transporterar gods och annan personal inom

transportsektorn,

3. sjömän,
4. personer med trängande familjeskäl,
5. personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra

humanitära skäl,

6. personer som har ställning som varaktigt bosatta i Sverige,
7. personer som har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd i Sverige, eller
8. medborgare i Förenade kungariket eller familjemedlem till en sådan

medborgare, under förutsättning att han eller hon på grund av uppehåll i
Sverige omfattas av artikel 10 i avtalet om Förenade konungariket
Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och
Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7).

5 § Efter att ha gett Polismyndigheten tillfälle att yttra sig får
Folkhälsomyndigheten meddela föreskrifter om vilka kriterier som ska vara
uppfyllda för att ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående
covid-19-infektion ska godtas.

Denna förordning träder i kraft den 6 februari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

2 Tidigare 3 a § upphävd genom 2020:714.

background image

3

Bilaga3

Stater som omfattas av undantaget i 3 § andra stycket 7
Australien
Nya Zeeland
Rwanda
Singapore
Sydkorea
Thailand

3 Senaste lydelse 2021:14.

SFS 2021:50