SFS 2021:51 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från Danmark, Norge eller Förenade kungariket till Sverige, dels ändring i samma förordning

SFS2021-51.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:1258) om

tillfälligt inreseförbud vid resor från Danmark, Norge

eller Förenade kungariket till Sverige, dels ändring i

samma förordning

Utfärdad den 3 februari 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2020:1258) om tillfälligt
inreseförbud vid resor från Danmark, Norge eller Förenade kungariket till
Sverige1, som gäller till och med den 14 februari 20212,

dels att förordningen ska fortsätta att gälla till och med den 31 mars 2021,
dels att rubriken till förordningen samt 1 och 4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 a och 6 §§, av följande
lydelse.

Förordning om tillfälligt inreseförbud vid resor från EES-

stater och vissa andra stater till Sverige

1 §3 I denna förordning finns föreskrifter om ett tillfälligt inreseförbud vid
resor från en EES-stat, Andorra, Förenade kungariket, Monaco, San Marino,
Schweiz, eller Vatikanstaten till Sverige för att hindra att en ny variant av
det virus som orsakar covid-19 förs in i landet eller sprids till andra länder.

Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om
gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), utlänningslagen
(2005:716) och utlänningsförordningen (2006:97).

De uttryck som används i den här förordningen har samma betydelse som

i utlänningslagen och utlänningsförordningen.

3 a § En utlänning som reser till Sverige från en annan EES-stat än
Danmark eller Norge eller från Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz
eller Vatikanstaten ska nekas inresa i landet och avvisas. Detta gäller inte
för

1. personer som kan uppvisa ett intyg om negativt provsvar från testning

för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar före
ankomsten eller, när det gäller personer som återkommande passerar
gränsen för att utföra arbete i Sverige eller en annan stat, inom en vecka före
ankomsten,

2. personer under 18 år,

1 Senaste lydele av förordningens rubrik 2021:33.
2 Förordningen senast förlängd 2021:33.
3 Senaste lydelse av 1 § 2021:33.

SFS

2021:51

Publicerad
den

4 februari 2021

background image

SFS

2021:51

2

3. personer som utför, deltar i eller är föremål för hälso- och

sjukvårdstransporter,

4. personer som bor i Sverige,
5. personal som transporterar gods och annan personal inom

transportsektorn,

6. personer med trängande familjeskäl,
7. personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra

humanitära skäl,

8. personer som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som

inte kan anstå,

9. personer som passerar gränsen som ett led i utövandet av renskötsel,
10. sjömän, eller
11. personal inom ramen för internationellt polis- eller tullsamarbete eller

samarbete inom räddningstjänsten.

4 §4 En utlänning som reser till Sverige från Danmark, Norge eller
Förenade kungariket ska nekas inresa i landet och avvisas. Detta gäller inte
för

1. personer som reser via Sverige mellan Bornholm och en annan del av

Danmark,

2. personer som utför, deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårds-

transporter,

3. personer som bor i Sverige,
4. personer som utför arbete i Sverige,
5. personal som transporterar gods och annan personal inom transport-

sektorn,

6. personer med trängande familjeskäl,
7. personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716),
8. personer som arbetar i internationella organisationer eller som är

inbjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för
organisationernas verksamhet,

9. barn som reser i syfte att träffa en förälder som bor i Sverige och den

person som ledsagar barnet vid sådana resor,

10. en förälder som reser i syfte att träffa sitt barn som bor i Sverige,
11. personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra

humanitära skäl,

12. personer som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som

inte kan anstå,

13. militär personal och annan personal inom ramen för internationellt

försvarssamarbete,

14. personer som passerar gränsen som ett led i utövandet av renskötsel,
15. flygpassagerare i transit,
16. sjömän,
17. personal inom ramen för internationellt polis- eller tullsamarbete eller

samarbete inom räddningstjänsten, eller

18. personer som ska delta i eller utföra nödvändiga arbetsuppgifter vid

internationella elitidrottstävlingar.

För att en person ska omfattas av något av undantagen i första stycket 1,

4, 7�10, 13, 15 och 18 krävs dessutom att han eller hon kan uppvisa ett intyg
om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har
utförts inom 48 timmar före ankomsten eller, när det gäller personer som

4 Senaste lydelse 2021:41.

background image

SFS

2021:51

3

återkommande passerar gränsen i syfte att utföra arbete i Sverige eller en
annan stat, inom en vecka före ankomsten.

Andra stycket gäller inte för personer under 18 år eller personer vid

danska myndigheter eller andra danska offentliga organ som i tjänsten reser
via Sverige mellan Bornholm och en annan del av Danmark.

6 § Efter att ha gett Polismyndigheten tillfälle att yttra sig får
Folkhälsomyndigheten meddela föreskrifter om vilka kriterier som ska vara
uppfyllda för att ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående
covid-19-infektion ska godtas.

Denna förordning träder i kraft den 6 februari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)