SFS 2021:52 Lag om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

SFS2021-52.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning

av skatt i vissa fall

Utfärdad den 4 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2009:99) om anstånd
med inbetalning av skatt i vissa fall2

dels att 5 a § ska upphöra att gälla,
dels att 1, 1 a, 2 och 5 §§ ska ha följande lydelse.

1 §3 Skatteverket får efter ansökan i andra fall än som avses i 63 kap. 3�5,
7, 7 a, 11�15 och 23 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) bevilja anstånd
för redovisningsperioder som infaller under januari�december 2020 med
inbetalning av

1. avdragen skatt och arbetsgivaravgifter som ska redovisas i en arbets-

givardeklaration enligt 26 kap. 19 § 1 skatteförfarandelagen, och

2. mervärdesskatt som ska redovisas i en sådan deklaration som avses i

26 kap. 5 § skatteförfarandelagen, och vars redovisningsperiod är en kalen-
dermånad eller ett kalenderkvartal enligt 26 kap. 10 och 11 §§ samma lag.

Anstånd enligt första stycket 1 respektive 2 får beviljas för högst sex

redovisningsperioder vardera om redovisningsperioden är en kalender-
månad. Anstånd enligt första stycket 2 får dock beviljas för högst två
redovisningsperioder om redovisningsperioden är ett kalenderkvartal.

Anståndstiden får bestämmas till längst ett år, dock längst till och med

den 12 februari 2022. Anståndstiden får efter ansökan förlängas med som
längst ett år. Anståndsbeloppet ska betalas senast den förfallodag enligt
62 kap. 9 § första stycket skatteförfarandelagen som infaller närmast efter
det att anståndstiden upphör.

1 a §4 Skatteverket får efter ansökan i andra fall än som avses i 63 kap.
3�5, 7, 13, 15 och 23 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) bevilja anstånd
med inbetalning av mervärdesskatt, om

1. mervärdesskatten ska redovisas i en sådan deklaration som avses i

26 kap. 5 § skatteförfarandelagen,

2. redovisningsperioden för mervärdesskatten är ett beskattningsår enligt

26 kap. 11 § samma lag, och

1 Prop. 2020/21:77, bet. 2020/21:FiU40, rskr. 2020/21:175.
2 Senaste lydelse av 5 a § 2020:377.
3 Senaste lydelse 2020:206.
4 Senaste lydelse 2020:206.

SFS

2021:52

Publicerad
den

4 februari 2021

background image

2

SFS

2021:52

3. deklarationen för mervärdesskatten ska ha kommit in till Skatteverket

under perioden 27 december 2019�17 januari 2022 enligt 26 kap. 33, 33 a
eller 33 b § samma lag.

Anstånd får beviljas för högst en redovisningsperiod.
Anståndstiden får bestämmas till längst ett år, dock längst till och med

den 17 januari 2023. Anståndstiden får efter ansökan förlängas med som
längst ett år. Anståndsbeloppet ska betalas senast den förfallodag enligt
62 kap. 9 § första stycket skatteförfarandelagen som infaller närmast efter
det att anståndstiden upphör.

2 §5 Anstånd enligt 1 eller 1 a § ska beviljas om inte särskilda skäl talar
emot det. Detsamma gäller förlängning av anståndstiden enligt 1 § tredje
stycket eller 1 a § tredje stycket.

5 §6 Utöver ränta enligt 4 § ska den som har beviljats anstånd enligt 1 eller
1 a § betala en avgift (anståndsavgift). Anståndsavgiften tas ut med
0,2 procent på beviljat anståndsbelopp per kalendermånad från och med
månaden efter att anstånd beviljats till och med den månad då anstånds-
beloppet ska betalas enligt 1 § tredje stycket respektive 1 a § tredje stycket.
Om anståndet har återkallats enligt 3 §, ska anståndsavgiften sättas ned i
motsvarande mån.

Anståndsavgiften ska betalas senast den förfallodag som avses i 1 § tredje

stycket respektive 1 a § tredje stycket. Om anståndet har återkallats enligt
3 §, ska anståndsavgiften betalas senast den förfallodag som avses i den
bestämmelsen.

Anståndsavgiften ska vid tillämpning av inkomstskattelagen (1999:1229)

behandlas som ränta enligt 65 kap. 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

1. Denna lag träder i kraft den 5 februari 2021.
2. För ansökningar som har lämnats in före ikraftträdandet och som avser

anstånd enligt 1 eller 1 a § i den äldre lydelsen gäller 5 § i den äldre lydelsen.

3. Den upphävda 5 a § gäller dock fortfarande för ansökningar om nya

anstånd som har lämnats in före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2020:206.
6 Senaste lydelse 2020:377.