SFS 2021:53 Lag om ändring i lagen (2020:548) om omställningsstöd

SFS2021-53.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2020:548) om omställningsstöd

Utfärdad den 4 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 33 § lagen (2020:548) om
omställningsstöd ska ha följande lydelse.

33 § En fordran som avses i 32 § får utmätas trots att den inte får överlåtas.
Utmätning får dock göras först efter att Kronofogdemyndigheten har fått
tillfälle att ta fordran i anspråk enligt lagen (1985:146) om avräkning vid
återbetalning av skatter och avgifter.

Bestämmelserna i 5 kap. 1�3 §§ utsökningsbalken tillämpas inte vid

utmätning av en fordran på omställningsstöd som ska betalas.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:77, bet. 2020/21:FiU40, rskr. 2020/21:175.

SFS

2021:53

Publicerad
den

4 februari 2021