SFS 2021:54 Lag om stöd vid korttidsarbete i vissa fall

SFS2021-54.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om stöd vid korttidsarbete i vissa fall

Utfärdad den 4 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Tillämpningsområde
1 §
Denna lag gäller vid tillämpning av lagen (2013:948) om stöd vid
korttidsarbete för stöd som

1. lämnas efter godkännande av Tillväxtverket enligt 5 a § samma lag,

och

2. avser stödmånader under perioden 1 december 2020�30 juni 2021.

Arbetsgivare som finansieras av allmänna medel
2 §
Lagen gäller, trots det som anges i 3 § andra stycket 3 lagen (2013:948)
om stöd vid korttidsarbete, även för arbetsgivare i fråga om verksamhet som
huvudsakligen är finansierad av allmänna medel och som det allmänna
enligt en offentligrättslig reglering har till uppgift att tillhandahålla.

Jämförelsemånad
3 §
Vid tillämpning av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska, i
stället för vad som anges i 4 § 6 samma lag, jämförelsemånaden vara den
jämförelsemånad som legat till grund för beräkning av stöd vid korttids-
arbete som lämnats under 2020 eller, om arbetsgivaren inte har fått stöd
tidigare, september 2020.

Förutsättningar för godkännande
4 §
De allmänna förutsättningarna för godkännande regleras i 5 a och
5 b §§ lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

Ett godkännande får dock, trots det som anges i 5 a § andra stycket 3

samma lag, lämnas även om de ekonomiska svårigheterna rimligen hade
kunnat förutses eller undvikas.

Vinstutdelning och andra värdeöverföringar
5 §
Arbetsgivaren har inte rätt till stöd vid korttidsarbete om arbetsgivaren
under stödmånaderna, de två kalendermånaderna närmast före den första
stödmånaden eller de sex kalendermånaderna närmast efter den sista stöd-
månaden verkställer ett beslut om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av
egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för åter-
betalning till aktieägarna eller medlemmarna. Detsamma gäller om ett beslut

1 Prop. 2020/21:83, bet. 2020/21:FiU42, rskr. 2020/21:182.

SFS

2021:54

Publicerad
den

4 februari 2021

background image

2

SFS

2021:54

om en sådan värdeöverföring fattas av stämman, styrelsen eller motsvarande
organ under samma period.

Om arbetsgivaren ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 §

årsredovisningslagen (1995:1554), gäller vad som anges om värdeöver-
föringar i första stycket även det eller de moderföretag till arbetsgivaren som
ingår i koncernen.

Tidsperiod
6 §
En arbetsgivare får, trots det som anges om tidsperioder i 6 a, 7 a och
8 a §§ lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, beviljas preliminärt stöd
enligt 18 § samma lag för stödmånader som anges i 1 § denna lag.

När preliminärt stöd inte får lämnas
7 §
Utöver vad som anges i 10 § lagen (2013:948) om stöd vid korttids-
arbete, får preliminärt stöd inte lämnas till en arbetsgivare som har skulder
avseende återkrav av stöd vid korttidsarbete vilka överlämnats till Krono-
fogdemyndigheten för indrivning.

Stöd får inte heller lämnas om arbetsgivaren, när ansökan om sådant stöd

prövas,

1. är skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 §

aktiebolagslagen (2005:551), eller

2. är på obestånd.

Stöd för arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj
8 §
Preliminärt stöd får, trots det som anges i 11 § 3 lagen (2013:948) om
stöd vid korttidsarbete, lämnas för arbetstagare som tillhör arbetsgivarens
familj.

Nivåer för arbetstids- och löneminskning
9 §
För stödmånader under perioden 1 januari�31 mars 2021 får en arbets-
tagares arbetstidsminskning, utöver vad som följer av 12 § lagen (2013:948)
om stöd vid korttidsarbete, uppgå till 80 procent av ordinarie arbetstid.

10 § För stödmånader under perioden 1 januari�31 mars 2021 ska, vid
tillämpning av 13 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, löne-
minskningen uppgå till

1. 4 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 20 procent,
2. 6 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 40 procent,
3. 7,5 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 60 procent,

eller

4. 12 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 80 procent.
För stödmånader under perioden 1 april�30 juni 2021 ska, vid tillämpning

av 13 § samma lag, löneminskningen uppgå till

1. 8 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 20 procent,
2. 12 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 40 procent,

eller

3. 15 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 60 procent.

Beräkning av preliminärt stöd
11 §
För stödmånader under perioden 1 januari�31 mars 2021 ska, vid
tillämpning av 17 § andra stycket lagen (2013:948) om stöd vid korttids-

background image

3

SFS

2021:54

arbete, preliminärt stöd lämnas med ett belopp som motsvarar 98,6 procent
av underlaget beräknat enligt 17 § första stycket samma lag.

För stödmånader under perioden 1 april�30 juni 2021 ska, vid tillämpning

av 17 § andra stycket samma lag, preliminärt stöd lämnas med ett belopp
som motsvarar 65,7 procent av underlaget beräknat enligt 17 § första stycket
samma lag.

Stöd under uppsägningstid
12 §
Stöd får, trots det som anges i 14 § lagen (2013:948) om stöd vid
korttidsarbete, lämnas under en arbetstagares uppsägningstid. I sådana fall
ska det, vid tillämpning av 13 § samma lag, bortses från sådan ersättning
som lämnas till arbetstagaren för att arbetsgivaren ska uppfylla 12 § lagen
(1982:80) om anställningsskydd.

Yttrande från revisor
13 §
Om summan av de ersättningar som arbetsgivaren redovisar i arbets-
givardeklarationen för samtliga arbetstagare (lönesumman) för jämförelse-
månaden uppgår till minst 400 000 kronor, ska det tillsammans med
ansökan om godkännande lämnas ett skriftligt undertecknat yttrande från en
auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

Revisorn ska yttra sig över arbetsgivarens ekonomiska svårigheter,

orsakerna till dessa svårigheter och hur länge svårigheterna förväntas bestå.
Revisorn ska även yttra sig över om det har förekommit sådana värde-
överföringar som avses i 5 §. Revisorn ska granska de uppgifter i ansökan
som yttrandet avser samt räkenskapsmaterial, sammanställningar och annat
underlag som ligger till grund för uppgifterna i ansökan och rapportera sina
iakttagelser.

Stöd för administrativa kostnader
14 §
Om lönesumman för jämförelsemånaden uppgår till minst 400 000
kronor, ges stöd även för administrativa kostnader som uppkommit med
anledning av ansökan. Sådant stöd ges med högst 10 000 kronor per arbets-
givare.

Ansökan om preliminärt stöd
15 §
En ansökan om preliminärt stöd ska, i stället för vad som anges i 18 §
första stycket lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, ha kommit in till
Tillväxtverket inom fyra kalendermånader från utgången av stödmånaden.
I annat fall får stöd inte lämnas för stödmånaden.

Avstämning av preliminärt stöd
16 §
Om stödperioden inleds efter den 30 november 2020 ska arbets-
givaren, i stället för vad som anges i 19 § tredje stycket lagen (2013:948)
om stöd vid korttidsarbete, göra en avstämning vid utgången av juni 2021.

17 § De begränsningar som följer av 7 § gäller också vid beräkning av
ytterligare stöd enligt 27 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

1. Denna lag träder i kraft den 15 februari 2021.
2. Lagen upphör att gälla vid utgången av juni 2021.
3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för stöd som avser stöd-

månader under perioden 1 december 2020�30 juni 2021.

background image

4

SFS

2021:54

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)