SFS 2021:56 Lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

SFS2021-56.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i

vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920)

om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

Utfärdad den 4 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (2001:1170) om särskilda
avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om
allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)2 ska ha följande
lydelse.

5 §3 Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och arbetsgivar-
avgifterna ska från summan av dessa avgifter avdrag göras med 10 procent
av avgiftsunderlaget. Avdraget får inte medföra att avgifterna understiger
ålderspensionsavgiften enligt 2 kap. 26 § socialavgiftslagen (2000:980).
Sammanlagt får avdrag göras med högst 7 100 kronor. Avdraget ska i första
hand göras från den allmänna löneavgiften.

I avgiftsunderlaget för beräkning av avdraget enligt första stycket ska

endast ingå sådan avgiftspliktig ersättning som avses i 2 § första stycket.

Vid bedömningen av avdragsrätten enligt första stycket ska flera

avgiftsskyldiga som ingår i samma koncern och som uppfyller villkoren för
att få göra avdrag anses som en avgiftsskyldig. Avdraget ska i ett sådant fall
i första hand göras av moderföretaget. Till den del avdraget inte kan utnyttjas
av moderföretaget, får det utnyttjas av dotterföretagen i den ordning som
moderföretaget bestämmer.

1. Denna lag träder i kraft den 6 februari 2021.
2. Lagen tillämpas på ersättning som utges efter den 31 december 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:83, bet. 2020/21:FiU42, rskr. 2020/21:182.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2007:286.
3 Senaste lydelse 2015:475.

SFS

2021:56

Publicerad
den

4 februari 2021