SFS 2021:57 Förordning om statligt lån till arrangörer och återförsäljare av paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19

SFS2021-57.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statligt lån till arrangörer och återförsäljare av

paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-

19

Utfärdad den 4 februari 2021

Regeringen föreskriver1 följande.

Inledande bestämmelser
1 §
I denna förordning finns bestämmelser om lån till arrangörer och
återförsäljare av paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regerings-
formen.

3 § Ett lån enligt denna förordning får beslutas i mån av tillgång på medel.

4 § Lån enligt denna förordning får lämnas i enlighet med Europeiska
kommissionens beslut den 28 januari 2021 i ärende SA.59639 (2021/N).

Uttryck i förordningen
5 §
I denna förordning avses med

1. researrangör: en arrangör eller återförsäljare enligt 1 kap. 5 § 3

respektive 4 paketreselagen (2018:1217),

2. researrangörslån: lån för betalning av sådana skulder för återbetalning

till resenären som avses i 3 kap. 9 § paketreselagen för resor som avbeställts
eller ställts in och för prisavdrag som avses i 4 kap. 7 § första stycket samma
lag för resor som avbrutits, och

3. stora företag: researrangörer som har 250 eller fler anställda och en

årsomsättning som överstiger 500 miljoner kronor eller en balansomslutning
som överstiger 430 miljoner kronor.

Ansökan om researrangörslån
6 §
En ansökan om researrangörslån görs hos Kammarkollegiet senast
den 1 mars 2021. Ansökan ska vara skriftlig.

När ansökningstiden har löpt ut ska Kammarkollegiet pröva alla

ansökningar.

Vem som får ansöka om ett researrangörslån
7 §
Ett researrangörslån får sökas av en researrangör.

1 Jfr prop. 2020/21:77, bet. 2020/21:FiU40, rskr. 2020/21:179.

SFS

2021:57

Publicerad
den

5 februari 2021

background image

SFS

2021:57

2

Vad en ansökan ska innehålla
8 §
En ansökan om researrangörslån ska innehålla de uppgifter som krävs
för att bedöma om ett sådant lån kan beviljas. Ansökningen ska särskilt
innehålla följande uppgifter:

1. den eller de paketresor som har avbeställts, ställts in eller avbrutits, där

full återbetalning inte har gjorts enligt 3 kap. 9 § och 4 kap. 7 § första stycket
paketreselagen (2018:1217) för dessa paketresor,

2. det belopp som skulle ha återbetalats för dessa resor och som ännu inte

har återbetalats,

3. det sökta lånebeloppet och om lånet ska löpa på tre eller sex år, och
4. researrangörens totala omsättning eller årliga lönekostnader för 2019,

inklusive sociala avgifter och kostnader för personal som arbetar för
researrangören men avlönas som underleverantörer.

9 § Researrangören ska i sin ansökan om researrangörslån ange om
researrangören

1. var i svårigheter den 31 december 2019 enligt definitionen i artikel 2.18

i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom
vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden
enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, i den ursprungliga lydelsen,

2. är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska

kommissionen som förklarat ett stöd från en svensk stödgivare olagligt och
oförenligt med den inre marknaden,

3. är i likvidation, försatt i konkurs eller föremål för företags-

rekonstruktion,

4. inte omfattas av eller inte har haft en ordnad resegaranti enligt rese-

garantilagen (2018:1218) för den eller de paketresor som researrangörslånet
avser,

5. har ansökt om eller beviljats annat statligt stöd i enlighet med en

förordning om statligt stöd och som enligt den förordningen inte får
överstiga ett belopp som motsvarar 800 000 euro eller åtta miljoner kronor
och i så fall storleken på det stödet, och

6. har, enligt den senast godkända årsredovisningen, 250 eller fler

anställda och en årsomsättning som överstiger 500 miljoner kronor eller en
balansomslutning som överstiger 430 miljoner kronor.

10 § Den som ansöker om researrangörslån ska till Kammarkollegiet
lämna de handlingar och de uppgifter som i övrigt behövs för prövningen.

Kammarkollegiet får bestämma att det underlag som ligger till grund för

de uppgifter som avses 8 § och 9 § 1 ska granskas av en godkänd eller
auktoriserad revisor.

De uppgifter som lämnas i en ansökan om researrangörslån ska lämnas på

heder och samvete.

Förutsättningar för beslut om researrangörslån
11 §
Som förutsättning för att besluta att bevilja ett researrangörslån gäller
att

1. avtal om den eller de paketresor som ansökan avser har ingåtts före den

31 oktober 2020,

2. den resa eller de resor som ansökan avser skulle ha påbörjats eller har

avbrutits under perioden 1 mars 2020�31 januari 2021, och

3. researrangören inte eller delvis inte har betalat resenären enligt 3 kap.

9 § eller 4 kap. 7 § paketreselagen (2018:1217).

background image

SFS

2021:57

3

Ett researrangörslån får inte beviljas om något av de förhållanden som

anges i 9 § 1�4 råder.

Researrangörslånets storlek
12 §
Ett researrangörslån får beviljas med ett lånebelopp som motsvarar
summan av de belopp som inte har återbetalats enligt 3 kap. 9 § och 4
kap. 7 § första stycket paketreselagen (2018:1217).

Låneloppet får dock inte, tillsammans med den ränta som gäller för lånet,

överstiga

1. 25 procent av researrangörens totala omsättning 2019, eller
2. det dubbla beloppet av researrangörens årliga lönekostnader 2019,

inklusive sociala avgifter och kostnader för personal som arbetar för
researrangören men avlönas som underleverantörer.

13 § Om lånebeloppet enligt 12 § andra stycket är lägre än det lånebelopp
som får beviljas enligt 12 § första stycket, får ytterligare högst åtta miljoner
kronor beviljas. Från det beloppet ska avdrag göras för allt annat statligt stöd
som beslutats i enlighet med en sådan förordning som avses i 9 § 5.

Researrangörslånets löptid och ränta
14 §
Ett researrangörslån får löpa på tre eller sex år. Räntan för lånet ska
vara en procent per år. För stora företag ska dock räntan för ett lån med sex
års löptid vara två procent per år.

Beslut om researrangörslån
15 §
Ett beslut om att bevilja ett researrangörslån fattas av Kammar-
kollegiet.

Om tilldelade medel inte räcker för att bevilja lån till alla som är

berättigade till lån enligt 11 §, ska Kammarkollegiet besluta att sätta ned
lånebeloppet med samma procentsats för alla låneberättigade.

Villkor i ett beslut om researrangörslån
16 §
Ett beslut om researrangörslån ska innehålla de villkor som anges i
17�19 §§ och i övrigt de villkor som Kammarkollegiet bestämmer.

17 § Ett beslut om researrangörslån ska innehålla villkor som innebär att
researrangören ska

1. ha rätt att betala tillbaka lånet och upplupen ränta i förtid,
2. betala tillbaka lånet i förtid om det inte eller delvis inte har använts för

återbetalning till resenären inom den tid som Kammarkollegiet bestämt eller
om något villkor i beslutet inte har följts,

3. betala tillbaka lånet i förtid om researrangören genom oriktiga

uppgifter eller på annat sätt har orsakat att lånebeloppet eller räntan har
bestämts felaktigt eller med för högt belopp eller för låg ränta,

4. betala tillbaka lånet i förtid om lånebeloppet eller räntan av någon

annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp eller för låg
ränta och researrangören skäligen borde ha insett detta, och

5. lämna de uppgifter som Kammarkollegiet begär för att följa upp

beslutet om researrangörslån.

Av beslutet ska det framgå
1. hur stort belopp som beviljats enligt 12 §,
2. hur stort belopp som beviljats enligt 13 §, och

background image

SFS

2021:57

4

3. den ränta som sammanlagt ska betalas för lånet.

18 § Ett beslut om researrangörslån ska innehålla villkor som innebär att
lånet får vara amorteringsfritt. Lånet ska dock amorteras i den utsträckning
som researrangören får ersättning från sina underleverantörer för de skulder
som lånet är avsett för och i den omfattning som Kammarkollegiet
bestämmer.

19 § Ett beslut om researrangörslån ska innehålla villkor som innebär att
den ränta som inte har betalats under det år då den har uppkommit ska läggas
till skulden vid kalenderårets slut. Om lånet betalas tillbaka i sin helhet i
förtid, ska den ränta som uppkommit under året men som inte betalats i
stället läggas till kapitalskulden den dag betalning ska ske.

Utbetalning av researrangörslån
20 §
Ett researrangörslån betalas ut av Kammarkollegiet. En utbetalning
får inte ske om något av de förhållanden som anges i 9 § 2 eller 3 råder.

Tillämpning av viss förordning
21 §
I förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar finns
bestämmelser som har betydelse för researrangörslån som har beslutats
enligt denna förordning.

Offentliggörande, rapportering och registerföring
22 §
Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring
finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens
statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av
Europeiska unionens statsstödsregler.

23 § För researrangörslån som överstiger ett belopp som motsvarar
100 000 euro ska Kammarkollegiet offentliggöra den information som avses
i bilaga III till kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Rätt att meddela föreskrifter
24 §
Kammarkollegiet får meddela föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning.

�verklagande
25 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om
överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om att
inte eller delvis inte bevilja ett researrangörslån och beslut om att inte betala
ut ett sådant lån får dock inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 10 februari 2021.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av juni 2021.
3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för researrangörs-

lån som har beslutats före utgången av juni 2021.

background image

SFS

2021:57

5

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)