SFS 2021:59 Förordning om ändring i förordningen (2020:711) om undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19

SFS2021-59.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:711) om undantag från

vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av

sjukdomen covid-19

Utfärdad den 4 februari 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2020:711) om undantag
från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen
covid-19

dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 §, av följande lydelse.

2 § I stället för vad som anges i 27 kap. 48 § socialförsäkringsbalken ska
den försäkrades arbetsförmåga bedömas enligt 46 och 47 §§ samma kapitel.

3 § Om den försäkrades vård eller rehabilitering har försenats på grund av
effekter av sjukdomen covid-19 och han eller hon med stor sannolikhet kan
förväntas återgå i sitt vanliga arbete i samma omfattning som före sjukfallet
när vården eller rehabiliteringen har slutförts, gäller inte bestämmelserna om
bedömning av arbetsförmågans nedsättning i 27 kap. 49 § socialförsäkrings-
balken. För en försäkrad som är arbetstagare ska annat tillgängligt arbete hos
arbetsgivaren likställas med den försäkrades vanliga arbete.

För tid efter det att vården eller rehabiliteringen har slutförts gäller dock

27 kap. 49 § socialförsäkringsbalken.

En försening av vård eller rehabilitering ska anses vara orsakad av

effekter av sjukdomen covid-19, om inte utredningen i ärendet visar något
annat.

1. Denna förordning träder i kraft den 8 februari 2021.
2. De nya bestämmelserna i 2 och 3 §§ ska dock tillämpas på sjukpenning

som avser tid från och med den 21 december 2020.

3. För sjukpenning som avser tid före den 21 december 2020 gäller 2 § i

den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS

2021:59

Publicerad
den

5 februari 2021