SFS 2021:60 Förordning om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

SFS2021-60.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss

smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Utfärdad den 4 februari 2021

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse
1 §
I denna förordning finns bestämmelser om undantag från

� bestämmelserna om sjukpenning i förebyggande syfte i 27 kap. social-

försäkringsbalken,

� bestämmelserna om smittbärarpenning i 46 kap. samma balk, och
� bestämmelserna om handläggning i 110 kap. samma balk när det gäller

ärenden om sjukpenning i förebyggande syfte och smittbärarpenning.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Rätt till viss sjukpenning i förebyggande syfte
2 §
En försäkrad har rätt till sjukpenning i förebyggande syfte utöver vad
som anges i 27 kap. 6 § socialförsäkringsbalken om den försäkrade helt eller
delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att smittas av viruset som
orsakar sjukdomen covid-19 med anledning av att han eller hon har

1. en cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling,

med undantag för hormonell adjuvant behandling,

2. samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom

(svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk
pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom
med uttalad påverkan på hjärtfunktionen), hypertoni, diabetes med kompli-
kationer i minst ett organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CKD stadium
4 och 5) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling,

3. diagnosen fetma och body mass index (BMI) 40 eller däröver,
4. en neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan

på andningsfunktionen,

5. binjurebarkssvikt,
6. genomgått transplantation med fortgående immunmodulerande be-

handling,

7. immunbristtillstånd såsom svår kombinerad immunbrist (SCID),

sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4-nivå, kraftigt nedsatt allmäntillstånd
såsom extrem undervikt, högdosbehandling eller långtidsbehandling med
kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten,
flerfunktionsnedsättning (intellektuell funktionsnedsättning och samtidig
rörelsenedsättning) som innebär ökad risk att drabbas svårt vid covid-19,
någon av de diagnoser som anges i 2, förutom hypertoni, som har sådan

SFS

2021:60

Publicerad
den

5 februari 2021

background image

2

SFS

2021:60

svårighetsgrad som innebär ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid
covid-19, eller

8. kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet.
Som villkor för att sjukpenning enligt första stycket ska lämnas gäller att

det av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten framgår att försäk-
rade som avses i första stycket behöver avstå från förvärvsarbete utanför
hemmet och att, för den del som ersättning lämnas för,

� den försäkrade inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet,

och

� arbetsgivaren inte har erbjudit den försäkrade andra arbetsuppgifter

inom ramen för anställningen eller det i övrigt inte har gått att anpassa ar-
betssituationen på arbetsplatsen, så att ur smittskyddssynpunkt lämpligt av-
stånd kan hållas till andra för att undvika spridning av sjukdomen covid-19.

3 § Den försäkrades arbetsförmåga ska anses nedsatt för samma tid som
villkoren i 2 § andra stycket är uppfyllda.

4 § Följande bestämmelser i 27 kap. socialförsäkringsbalken ska inte
tillämpas på sjukpenning som lämnas med stöd av denna förordning:

� 19 § om ersättningsnivåer,
� 20�24, 36 och 37 §§ om förmånstiden,
� 26 § om sjukperiod, och
� 46�50 §§ om bedömningen av arbetsförmågans nedsättning.
Sjukpenning med stöd av denna förordning ska vidare lämnas utan avdrag

för sådan karens som avses i 27 kap. 27 och 27 a §§ socialförsäkringsbalken.
Inget avdrag för karens ska heller göras för den första dagen i en ersättnings-
period för den som betalar egenavgift och som gjort anmälan om karenstid
på 1 dag enligt 27 kap. 29 § samma balk.

Rätt till viss smittbärarpenning
5 §
En försäkrad har rätt till smittbärarpenning utöver vad som anges i
46 kap. 5 § socialförsäkringsbalken om den försäkrade helt eller delvis av-
står från förvärvsarbete för att undvika att han eller hon smittar en närstående
med viruset som orsakar sjukdomen covid-19, i de fall den närstående

1. uppfyller något av villkoren i 2 § första stycket 1�8 eller är 70 år eller

äldre, och

2. är 18 år eller äldre och är försäkrad enligt bestämmelserna i 4�7 kap.

socialförsäkringsbalken.

För rätt till smittbärarpenning krävs därutöver att
1. villkoren i 2 § andra stycket är uppfyllda, och
2. den försäkrade under den kalendermånad han eller hon har avstått från

förvärvsarbete enligt första stycket har arbetat som personlig assistent i
minst 80 timmar åt en närstående som är beviljad personlig assistans enligt
9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eller
åt en närstående som är beviljad assistansersättning enligt 51 kap. socialför-
säkringsbalken, eller

3. den försäkrade under den kalendermånad han eller hon har avstått från

förvärvsarbete enligt första stycket har beviljats närståendepenning enligt
47 kap. socialförsäkringsbalken för vård av den närstående.

Smittbärarpenning enligt första stycket lämnas inte till den som är per-

sonlig assistent för tid när assistansersättning inte lämnas enligt 51 kap. 5 §
socialförsäkringsbalken. Sådan smittbärarpenning lämnas inte heller till en
försäkrad för tid som den närstående får sluten vård vid en vårdinrättning.

background image

3

SFS

2021:60

6 § Med närstående enligt 5 § avses make, sambo, barn, förälder och
syskon samt deras makar, sambor och barn. Den närstående ska leva i hus-
hållsgemenskap med den försäkrade som avses i 5 § första och andra
styckena.

7 § Smittbärarpenning enligt 5 § lämnas för den tid som den försäkrade
skulle ha förvärvsarbetat utöver den tid som han eller hon arbetar som
personlig assistent åt den närstående eller vårdar den närstående enligt
47 kap. socialförsäkringsbalken.

8 § Med smittbärare avses, utöver vad som anges i 46 kap. 3 § social-
försäkringsbalken, sådan försäkrad som uppfyller villkoren för rätt till smitt-
bärarpenning enligt 5 § och som är försäkrad för sjukpenning.

9 § Följande bestämmelser i 46 kap. socialförsäkringsbalken ska inte
tillämpas på smittbärarpenning som lämnas med stöd av denna förordning:

� 8 § när det gäller sjukpenning i samband med 70-årsdagen,
� 9 § om rehabiliteringsåtgärder,
� 11 § om förmånsnivåer och förvärvsarbete, och
� 15�17 §§ om den som inte är försäkrad för sjukpenning.

Gemensamma bestämmelser
10 §
Ersättning som har beviljats enligt 2 och 5 §§ lämnas med högst

� 810 kronor per dag för hel förmån,
� 608 kronor per dag vid tre fjärdedels förmån,
� 405 kronor per dag vid halv förmån, och
� 203 kronor per dag vid en fjärdedels förmån.
Vid beräkningen av sjukpenningens och smittbärarpenningens storlek ska

hel förmån motsvara ett heltidsarbete.

11 § Ersättning som har beviljats enligt 2 och 5 §§ lämnas för sju dagar
per vecka. För rätt till ersättning krävs inte att den försäkrade har en sjuk-
penninggrundande inkomst.

Samordning med andra förmåner
12 §
Om sjukpenning enligt 27 eller 28 a kap. socialförsäkringsbalken har
beviljats, lämnas inte sjukpenning enligt 2 § för samma tid.

13 § Om smittbärarpenning enligt 46 kap. socialförsäkringsbalken har
beviljats, lämnas inte smittbärarpenning enligt 5 § för samma tid.

Handläggning av ärenden
14 §
I en ansökan om sjukpenning enligt 2 § ska sökanden genom ett
läkarintyg visa att han eller hon uppfyller något av villkoren i 2 § första
stycket 1�8.

I ansökan ska sökanden även lämna uppgifter om att han eller hon inte har

möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet och inte har erbjudits andra
arbetsuppgifter inom ramen för anställningen. Uppgifterna ska lämnas på
heder och samvete.

15 § I en ansökan om smittbärarpenning enligt 5 § ska sökanden lämna
uppgifter om att han eller hon inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete

background image

4

SFS

2021:60

i hemmet och inte har erbjudits andra arbetsuppgifter inom ramen för
anställningen. Av ansökan ska det också framgå att den närstående är 18 år
eller äldre och om sådana förhållanden föreligger som enligt 5 § tredje
stycket innebär att smittbärarpenning inte kan lämnas. Uppgifterna ska
lämnas på heder och samvete.

Om ansökan avser en närstående som inte har fyllt 70 år, ska sökanden

genom ett läkarintyg eller läkarutlåtande även visa att den närstående
uppfyller något av villkoren i 2 § första stycket 1�8.

Undantag från bestämmelse om ansökan om smittbärarpenning
16 §
När det gäller ansökan om smittbärarpenning som grundas på ett
beslut som avses i 46 kap. 5 § första stycket 1 socialförsäkringsbalken med
anledning av sjukdomen covid-19, ska bestämmelsen i 110 kap. 24 § första
stycket samma lag inte tillämpas.

Första stycket gäller endast beslut enligt smittskyddslagen (2004:168).

Bemyndigande
17 §
Försäkringskassan får meddela föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 6 februari 2021.
2. Bestämmelserna i 1�15 och 17 §§ tillämpas dock på ersättning som

avser tid från och med den 1 januari 2021.

3. Förordningen upphör att gälla vid utgången av april 2021.
4. Den upphävda förordningen ska dock fortfarande gälla för sjukpenning

i förebyggande syfte och smittbärarpenning som avser tid före utgången av
april 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)