SFS 2021:63 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

SFS2021-63.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Utfärdad den 4 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 36 § lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

36 §2 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

1. när en företagare ska anses som arbetslös i andra fall än som anges i

35 § första och andra styckena och 35 a § samt om de villkor för fastställande
av och rätt till arbetslöshetsersättning som i sådana fall ska gälla, och

2. undantag från bestämmelsen i 35 § tredje stycket.

Denna lag träder i kraft den 22 februari 2021.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2020/21:77, bet. 2020/21:FiU40, rskr. 2020/21:180.
2 Senaste lydelse 2020:219.

SFS

2021:63

Publicerad
den

5 februari 2021