SFS 2021:64 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

SFS2021-64.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Utfärdad den 4 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 36 § lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

36 §2 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om när en företagare
ska anses som arbetslös i andra fall än som anges i 35 och 35 a §§ samt om
de villkor för fastställande av och rätt till arbetslöshetsersättning som i
sådana fall ska gälla.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2020/21:77, bet. 2020/21:FiU40, rskr. 2020/21:180.
2 Senaste lydelse 2021:63.

SFS

2021:64

Publicerad
den

5 februari 2021