SFS 2021:66 Förordning om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

SFS2021-66.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1997:835) om

arbetslöshetsförsäkring

Utfärdad den 4 februari 2021

Regeringen föreskriver att 5 d § förordningen (1997:835) om arbetslöshets-
försäkring1 ska upphöra att gälla.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för uppehåll i

näringsverksamhet som har inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse av 5 d § 2021:

65.

SFS

2021:66

Publicerad
den

5 februari 2021