SFS 2021:67 Förordning om nationell läkemedelslista

SFS2021-67.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om nationell läkemedelslista

Utfärdad den 4 februari 2021

Regeringen föreskriver följande.

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 10 kap. 2 § lagen
(2018:1212) om nationell läkemedelslista i fråga om 2 § och med stöd av
8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om 3 §.

2 § E-hälsomyndigheten får meddela föreskrifter om storleken på de av-
gifter som avses i 10 kap. 1 § lagen (2018:1212) om nationell läkemedels-
lista.

3 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om koder för sådan
ordinationsorsak som avses i 3 kap. 8 § lagen (2018:1212) om nationell
läkemedelslista.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2021.
2. Genom förordningen upphävs
a) förordningen (2009:625) om receptregister,
b) förordningen (2009:626) om läkemedelsförteckning.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2021:67

Publicerad
den

5 februari 2021