SFS 2021:69 Förordning om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

SFS2021-69.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:196) om register över

hälso- och sjukvårdspersonal

Utfärdad den 4 februari 2021

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2006:196) om register över
hälso- och sjukvårdspersonal ska ha följande lydelse.

5 §1 Personuppgifterna i registret får, utöver det som anges i 4 §, behandlas
endast för att

1. utöva tillsyn över hälso- och sjukvården och dess personal,
2. lämna uppgifter till den nationella läkemedelslistan enligt lagen

(2018:1212) om nationell läkemedelslista,

3. lämna uppgifter till myndigheter och enskilda i enlighet med det som

föreskrivs i annan författning eller avtal,

4. i samband med E-hälsomyndighetens behandling av personuppgifter

enligt lagen om nationell läkemedelslista lämna uppgifter till den myndig-
heten för kontroll av identitet och behörighet i fråga om förskrivare,
legitimerade sjuksköterskor utan behörighet att förskriva läkemedel,
apotekare, receptarier och dietister.

5. lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten för kontroll av förskrivares

identitet och behörighet vid expediering på öppenvårdsapotek av läkemedel
och andra varor som förskrivits,

6. kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet i

samband med tjänstetillsättning och under anställning eller uppdrag, och

7. kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet att

utfärda intyg.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:1037.

SFS

2021:69

Publicerad
den

5 februari 2021