SFS 2021:70 Förordning om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten

SFS2021-70.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion

för E-hälsomyndigheten

Utfärdad den 4 februari 2021

Regeringen föreskriver att 2 och 16 §§ förordningen (2013:1031) med in-
struktion för E-hälsomyndigheten ska ha följande lydelse.

2 §1 Myndigheten ska särskilt

1. ansvara för det register som anges i lagen (2018:1212) om nationell

läkemedelslista,

2. utfärda intyg som visar att den som ansöker om tillstånd att bedriva

detaljhandel med läkemedel till konsument uppfyller de förutsättningar för
tillståndet som föreskrivs i 2 kap. 6 § 5�7 lagen (2009:366) om handel med
läkemedel,

3. vid behov genomföra kontroller av det elektroniska system för direkt-

åtkomst till uppgifter hos myndigheten

a) som en tillståndshavare ska ha enligt 2 kap. 6 § 6 lagen om handel med

läkemedel, eller

b) som avses i 9 kap. 1 § 1 lagen om nationell läkemedelslista,
4. förmedla ersättning från regionerna till öppenvårdsapoteken enligt vad

som sägs i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. och i
smittskyddsförordningen (2004:255),

5. kvalitetssäkra, förvalta, framställa och tillhandahålla nationell läke-

medelsstatistik,

6. tillhandahålla ett system för analys av läkemedelsstatistik,
7. ansvara för ett nationellt register över elektroniska recept för djur,
8. ansvara för ett nationellt produkt- och artikelregister över läkemedel

samt förbrukningsartiklar och livsmedel som ingår i läkemedelsförmånerna,

9. tillhandahålla ett system för insamling av läkemedelsinformation,
10. ansvara för ett nationellt register över sortiments- och leverans-

information avseende dosdispenserade läkemedel,

11. tillhandahålla ett elektroniskt expertstöd till öppenvårdsapoteken i

syfte att öka säkerheten vid expediering av läkemedelsrecept, och

12. tillhandahålla ett system för förmedling av ansökningar om tillstånd

till försäljning av läkemedel enligt 4 kap. 10 § läkemedelslagen (2015:315).

16 § Grunderna för hur myndigheten har beräknat storleken på avgifterna
enligt 10 kap. 1 § lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista ska redo-
visas särskilt i årsredovisningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2021.

1 Senaste lydelse 2019:1097.

SFS

2021:70

Publicerad
den

5 februari 2021

background image

SFS

2021:70

2

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)