SFS 2021:71 Förordning om ändring i förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb

SFS2021-71.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:43) om stöd för

nystartsjobb

Utfärdad den 4 februari 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2018:43) om stöd för
nystartsjobb

dels att 10, 16, 18 och 28 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 15 a §, av följande lydelse.

10 §1 När stöd har lämnats under den längsta tid som stöd får lämnas för
enligt 11�15 a §§, får stöd lämnas på nytt om den arbetssökande åter upp-
fyller förutsättningarna för stöd för nystartsjobb.

Trots det som sägs i första stycket är det inte möjligt att på nytt lämna stöd

för nystartsjobb enligt 6 § när det är fråga om en nyanländ invandrare som
tidigare uppfyllt förutsättningarna för stöd för nystartsjobb enligt 6 §, om
stöd har lämnats under den längsta tid som stöd får lämnas.

15 a §2 När stöd har lämnats under den längsta tid som stöd får lämnas för
enligt 11�15 §§ får stödtiden förlängas med ytterligare 12 månader, under
förutsättning att stödet avser en anställning hos den arbetsgivare som senast
beviljats stöd.

16 §3 Det stöd som ska lämnas enligt 11�15 a §§ bestäms genom att man
fastställer de arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgift för den
anställde som arbetsgivaren ska betala enligt socialavgiftslagen (2000:980)
och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. Endast kontant bruttolön
inklusive sjuklön och semesterlön ska ligga till grund när man fastställer
arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften. Stöd lämnas med en,
två eller två och en halv gånger det belopp som fastställts.

18 §4 Om en anställning pågått kortare tid än den längsta tid som stöd får
lämnas för enligt 11�15 §§, får stöd för nystartsjobb lämnas till en arbets-
givare som anställer den arbetssökande under den återstående tid som stöd
får lämnas för. Detta gäller under förutsättning att den första anställningen
upphört på grund av förhållanden som beror på arbetsgivaren.

Om ytterligare stödtid enligt 15 a § har beviljats gäller första stycket även

för den återstående tid som stöd får lämnas för enligt den bestämmelsen.

1 Senaste lydelse 2020:535.
2 Tidigare 15 a § upphävd genom 2020:535.
3 Senaste lydelse 2020:535.
4 Senaste lydelse 2020:535.

SFS

2021:71

Publicerad
den

5 februari 2021

background image

2

SFS

2021:71

28 §5 Beslut om stöd för nystartsjobb fattas för den tid som anställningen
avses pågå med den tidsmässiga begränsning som följer av 11�15 a §§, dock
för högst 12 månader i taget. Inför ett nytt beslut om stöd för nystartsjobb
ska arbetsgivaren lämna in en ny ansökan.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.
2. Stöd enligt 15 a § får bara lämnas om den längsta tid som stöd får

lämnas för enligt 11�15 §§ har gått ut efter den 28 februari 2021.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2020:535.