SFS 2021:73 Förordning om ändring i förordningen (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från Danmark, Norge eller Förenade kungariket till Sverige

SFS2021-73.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:1258) om tillfälligt

inreseförbud vid resor från Danmark, Norge eller

Förenade kungariket till Sverige

Utfärdad den 5 februari 2021

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2020:1258) om tillfälligt inrese-
förbud vid resor från Danmark, Norge eller Förenade kungariket till Sverige
ska ha följande lydelse.

5 § Avvisning enligt 3 a eller 4 § ska vid tillämpning av utlänningslagen
(2005:716) anses motsvara avvisning enligt 8 kap. 2 § utlänningslagen, om
utlänningen inte är en EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-
medborgare, eller avvisning enligt 8 kap. 8 § utlänningslagen, om utlän-
ningen är en EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare.

Trots det som anges i första stycket och 12 kap. 22 § utlänningslagen ska

ett beslut om avvisning som har meddelats med anledning av denna för-
ordning upphöra att gälla när beslutet har verkställts eller senast vid den
tidpunkt då denna förordning upphör att gälla.

Denna förordning träder i kraft den 6 februari 2021.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

SFS

2021:73

Publicerad
den

5 februari 2021