SFS 2021:74 Lag om ändring i brottsbalken

SFS2021-74.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsbalken

Utfärdad den 4 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 26 kap. 6 a § brottsbalken ska ha
följande lydelse.

26 kap.
6 a §
2 Om det finns särskilda skäl mot villkorlig frigivning, ska den skjutas
upp enligt vad som framgår av 7 §. Vid bedömningen av om det finns
särskilda skäl mot villkorlig frigivning ska det särskilt beaktas om den
dömde under verkställigheten i kriminalvårdsanstalt

1. inte har deltagit i eller har misskött anvisade åtgärder som syftar till att

förebygga återfall i brott eller på annat sätt främja hans eller hennes
anpassning i samhället, eller

2. annars på ett allvarligt sätt har brutit mot de föreskrifter och villkor som

gäller för verkställigheten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som har

inträffat före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:18, bet. 2020/21:JuU8, rskr. 2020/21:166.
2 Senaste lydelse 2018:1253.

SFS

2021:74

Publicerad
den

6 februari 2021