SFS 2021:76 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

SFS2021-76.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

Utfärdad den 4 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om säkerhetsskyddslagen
(2018:585)

dels att 3 kap. 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 4 a §, av följande lydelse.

3 kap.
4 §
Säkerhetsprövningen ska utgå från uppgifter som kommit fram när
grundutredningen gjordes och den kännedom som i övrigt finns om den som
ska prövas, uppgifter som har lämnats ut efter registerkontroll och särskild
personutredning, arten av den verksamhet som prövningen gäller samt
omständigheterna i övrigt.

Bedömningen görs av den som beslutar om anställning eller annat

deltagande i den säkerhetskänsliga verksamheten, om inte annat följer av
tredje stycket eller 4 a §.

Om en myndighet har det bestämmande inflytandet över den prövades

lämplighet att delta i säkerhetskänslig verksamhet hos en enskild
verksamhetsutövare, är det i stället myndigheten som gör den slutliga
bedömningen.

Om det finns anledning till det, ska en tidigare gjord bedömning av en

persons lämplighet att delta i den säkerhetskänsliga verksamheten omprövas.

4 a § Bedömningen enligt 4 § görs av Domarnämnden när det gäller den
som är chef för

1. en allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol,
2. Arbetsdomstolen, eller
3. hyres- och arrendenämnderna i Stockholm, Göteborg eller Malmö.
För övriga ordinarie domare i allmänna domstolar, allmänna förvaltnings-

domstolar och Arbetsdomstolen och hyresråd i hyres- och arrendenämnder
görs bedömningen av respektive domstol eller nämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Dan Leeman
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:11, bet. 2020/21:JuU12, rskr. 2020/21:168.

SFS

2021:76

Publicerad
den

6 februari 2021