SFS 2021:78 Lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

SFS2021-78.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Utfärdad den 4 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1980:578) om
ordningsvakter

dels att 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 c §, av följande lydelse.

2 c § Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid säkerhetskontroll
enligt lagen (2021:77) om säkerhetskontroll på frivårdskontor.

3 §2 Om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från
allmän synpunkt, får ordningsvakter förordnas även i annat fall än som avses
i 2�2 c §§.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:54, bet. 2020/21:JuU15, rskr. 2020/21:185.
2 Senaste lydelse 2010:295.

SFS

2021:78

Publicerad
den

9 februari 2021