SFS 2021:82 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2021-82.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 4 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) ska införas en ny paragraf, 30 kap. 1 a §, av följande lydelse.

30 kap.
1 a §
Sekretess gäller hos Konkurrensverket för uppgift i sådana handlingar
som anges i 1 kap. 2 § 10 och 12 konkurrensskadelagen (2016:964).

Sekretessen gäller inte för uppgift som tas in i ett åläggande enligt

3 kap. 1 §, ett beslut enligt 3 kap. 1 a eller 4 §, ett utkast eller ett beslut enligt
3 kap. 5 § eller 5 kap. 21 § konkurrenslagen (2008:579).

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:51, bet. 2020/21:NU10, rskr. 2020/21:170.

SFS

2021:82

Publicerad
den

10 februari 2021