SFS 2021:84 Lag om ändring i konkurrensskadelagen (2016:964)

SFS2021-84.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i konkurrensskadelagen (2016:964)

Utfärdad den 4 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 9 § konkurrensskadelagen
(2016:964) ska ha följande lydelse.

5 kap.
9 §
Om det genom ett avgörande enligt 3 kap. 1, 1 a eller 2 § eller 5 §
första stycket 1 konkurrenslagen (2008:579) som fått laga kraft har slagits
fast att en överträdelse av konkurrensrätten har skett, får den frågan inte på
nytt tas upp till prövning i ett mål om skadestånd enligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.
2. För avgöranden enligt 3 kap. 16 § konkurrenslagen (2008:579) som fått

laga kraft före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Jan Stockhaus
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2020/21:51, bet. 2020/21:NU10, rskr. 2020/21:170.

SFS

2021:84

Publicerad
den

10 februari 2021