SFS 2021:85 Förordning om ändring i jordförvärvsförordningen (2005:522)

SFS2021-85.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i jordförvärvsförordningen (2005:522)

Utfärdad den 4 februari 2021

Regeringen föreskriver att 4 och 6 §§ jordförvärvsförordningen (2005:522)
ska ha följande lydelse.

4 § �renden om förvärvstillstånd prövas av Statens jordbruksverk, om
egendomens värde uppenbarligen överstiger 20 000 000 kronor och
förvärvaren är en juridisk person som förvärvar egendom från en fysisk
person eller ett dödsbo.

Länsstyrelsen ska i sådana fall med eget yttrande överlämna ärendet till

Jordbruksverket.

6 § Avgift för prövning av en ansökan om tillstånd enligt 4 § första stycket
1 och 3 jordförvärvslagen (1979:230) tas ut enligt bestämmelserna i 9�14 §§
avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

�rendeslag

Avgiftsklass

A. Tillstånd enligt 4 § första stycket 1

5

B. Tillstånd enligt 4 § första stycket 3 när egendomens värde
uppenbarligen överstiger 20 000 000 kronor

8

C. Tillstånd enligt 4 § första stycket 3 i andra fall än som avses
i B

6

1. Denna förordning träder i kraft den 11 mars 2021.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som inletts före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

SFS

2021:85

Publicerad
den

10 februari 2021