SFS 2021:86 Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

SFS2021-86.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Utfärdad den 4 februari 2021

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 § utsökningsförordningen (1981:981)1
ska ha följande lydelse.

1 kap.
2 §
2 Som allmänna mål handläggs, utöver mål om uttagande av böter,
viten, skatter, tullar samt avgifter och liknande medel som tillkommer staten
och som får utsökas utan föregående dom, mål om uttagande av

1. belopp som har förklarats förverkat eller som någon har ålagts att betala

som annan särskild rättsverkan av brott,

2. belopp som i ett mål eller ärende vid domstol eller annars i samband

med en rättegång har utgått av allmänna medel och som enligt domstolens
beslut ska återbetalas,

3. sådan kostnad för rättshjälp som part eller någon annan har ålagts att

ersätta staten enligt rättshjälpslagen (1996:1619),

4. vad som ska betalas enligt beslut som avses i lagen (2003:491) om

konsulärt ekonomiskt bistånd,

5. byggsanktionsavgifter enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900),
6. belopp som domstol har dömt någon att betala till staten eller belopp

som någon enligt lag har rätt att återkräva av någon annan, om beloppet
enligt särskild föreskrift får drivas in enligt bestämmelserna i lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.,

7. utländsk skatt eller avgift enligt lagen (2011:1537) om bistånd med

indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen och lagen
(1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,

8. avgifter enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteri-

förrättningar,

9. avgifter enligt förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig

kontroll av livsmedel,

10. fordran mot en aktieägare, styrelseledamot eller verkställande direktör

i ett aktiebolag på grund av punkt 5 av ikraftträdande- och övergångs-
bestämmelserna till lagen (1994:802) om ändring i aktiebolagslagen
(1975:1385) och fordran mot en övertagare på grund av 17 § lagen
(1996:761) om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestäm-
melser om aktiekapitalets storlek, om fordringen mot bolaget drivs in som
allmänt mål,

1 Förordningen omtryckt 2000:1.
2 Senaste lydelse 2016:1163.

SFS

2021:86

Publicerad
den

10 februari 2021

background image

2

SFS

2021:86

11. avgifter enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och

tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:903) om avgifter för
prövning enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturen-
hållning och skyltning samt avgifter enligt föreskrifter som en kommun
meddelat med stöd av sistnämnda förordning eller med stöd av 27 kap.
miljöbalken,

12. upphandlingsskadeavgift enligt lagen (2016:1145) om offentlig upp-

handling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna,
lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner eller lagen (2011:1029)
om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,

13. skattetillägg enligt lagen (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa

fall, och

14. sanktionsavgift eller vite enligt lagen (2021:79) om ömsesidigt

bistånd med delgivning och indrivning på konkurrensområdet.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)