SFS 2021:87 Konkurrensförordning

SFS2021-87.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Konkurrensförordning

Utfärdad den 4 februari 2021

Regeringen föreskriver1 följande.

Tillämpningsområde
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om

� behörig myndighet i vissa fall,
� eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift,
� företagskoncentrationer,
� underrättelse om vissa domar och beslut, och
� samarbete med andra konkurrensmyndigheter.

Normgivningsbemyndigande
2 §
Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regerings-
formen.

Behörig myndighet i vissa fall
3 §
I rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om
tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget anges i
enskilda artiklar uppgifter som en nationell konkurrensmyndighet har. Om
motsvarande uppgifter enligt bestämmelser i konkurrenslagen (2008:579)
ges till Konkurrensverket eller en allmän domstol är verket eller domstolen
konkurrensmyndighet enligt den tillämpliga artikeln, i den ursprungliga
lydelsen.

När det gäller sådana uppgifter som en nationell konkurrensmyndighet

har enligt enskilda artiklar i rådets förordning, och som saknar motsvarighet
i konkurrenslagen, ska Konkurrensverket vara konkurrensmyndighet.

4 § Konkurrensverket är en sådan behörig myndighet som avses i rådets
förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av före-
tagskoncentrationer, i den ursprungliga lydelsen.

Konkurrensverket ska vidta de åtgärder som en medlemsstat får eller ska

vidta enligt artiklarna 4, 9 och 22 i rådets förordning.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 av den 11 december 2018 om att ge med-
lemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av kon-
kurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2021:87

Publicerad
den

10 februari 2021

background image

SFS

2021:87

2

Eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift
5 §
Innehållet i en anmälan som avses i 3 kap. 12 § första stycket eller en
uppgift som avses i 12 § andra stycket eller 13 § första stycket konkurrens-
lagen (2008:579) får skrivas på ett annat av Europeiska unionens officiella
språk om Konkurrensverket medger det.

6 § Konkurrensverket ska notera vid vilken tidpunkt en anmälan enligt
3 kap. 12 § första stycket, en uppgift enligt 12 § andra stycket eller 13 §
första stycket konkurrenslagen (2008:579) har kommit in till verket. Om det
begärs ska verket bekräfta mottagandet skriftligen.

7 § Om ett företag i en anmälan enligt 3 kap. 12 § första stycket konkur-
renslagen (2008:579) begär anstånd enligt 3 kap. 14 a § samma lag ska
anmälan så långt möjligt innehålla uppgift om

1. företagets namn, adress och övriga kontaktuppgifter,
2. bakgrunden till de farhågor som ledde till begäran,
3. vilka andra företag som deltar eller har deltagit i överträdelsen,
4. vilka produkter och geografiska områden som överträdelsen gäller,
5. överträdelsens varaktighet och art, och
6. eventuella tidigare eller möjliga anmälningar om eftergift för över-

trädelsen till andra konkurrensmyndigheter.

8 § För att komma i fråga för eftergift eller nedsättning enligt 3 kap. 14 § 2
konkurrenslagen (2008:579) ska företaget så långt möjligt

1. ange företagets namn, adress och övriga kontaktuppgifter,
2. ange vilka andra företag som deltar eller har deltagit i överträdelsen och

vilka personer som företrätt företagen,

3. lämna en detaljerad beskrivning av överträdelsen,
4. ange vilka produkter och geografiska områden som överträdelsen

gäller,

5. lämna uppgift om överträdelsens varaktighet,
6. ange vilka kontakter som har ägt rum mellan de företag som deltagit i

överträdelsen, innehållet i dessa kontakter och vid vilka tidpunkter kontak-
terna har ägt rum,

7. ange vad de deltagande företagen har gjort för att möjliggöra och

genomföra överträdelsen,

8. se till att företagets personal och tidigare personal kan höras av Kon-

kurrensverket, och

9. lämna uppgift om eventuella tidigare eller möjliga anmälningar om

eftergift för överträdelsen till andra konkurrensmyndigheter.

Det företag som avses i första stycket ska stå till Konkurrensverkets för-

fogande och besvara alla frågor som kan bidra till att fastställa faktiska
omständigheter.

9 § Om ett företag har ansökt om eftergift hos Europeiska kommissionen
och ansökan omfattar fler än tre medlemsstater som berörda territorier ska
den anmälan som avses i 7 § innehålla uppgift om

1. företagets namn och adress,
2. namn på övriga parter i den överträdelse som ansökan till kommis-

sionen avser,

3. den eller de berörda produkterna och territorierna,
4. överträdelsens varaktighet och art,

background image

SFS

2021:87

3

5. den eller de medlemsstater där bevisen för överträdelsen sannolikt

finns, och

6. eventuella tidigare eller möjliga ansökningar om eftergift avseende

överträdelsen till andra konkurrensmyndigheter.

Konkurrensverket får endast begära att företaget kompletterar sin anmä-

lan i fråga om de uppgifter som föreskrivs i första stycket.

10 § Ett anstånd som Konkurrensverket har lämnat enligt 3 kap.
14 a § konkurrenslagen (2008:579) till ett företag som avses i 9 § löper ut

1. när Europeiska kommissionen beslutat att inte eller delvis inte vidta

någon åtgärd med anledning av den överträdelse som ansökan till kommis-
sionen avser, eller

2. vid den senare tidpunkt som Konkurrensverket bestämmer.

11 § Konkurrensverket får bestämma att den anståndstid som föreskrivs i
10 § ska löpa ut tidigare om det behövs för att

1. kunna avgränsa anmälan mot andra överträdelser, eller
2. bedöma förutsättningarna för fördelning av ärenden enligt kommissio-

nens tillkännagivande om samarbete inom nätverket av konkurrensmyndig-
heter (2004/C 101/3).

Företagskoncentrationer
12 §
En anmälan till Konkurrensverket om företagskoncentration enligt
4 kap. 6 eller 7 § konkurrenslagen (2008:579) ska göras skriftligen.

13 § Konkurrensverket får meddela föreskrifter om

1. vilka uppgifter som ska lämnas i en sådan anmälan som anges i 12 §,

och

2. hur anmälan ska utformas.

14 § Innan Konkurrensverket beslutar om förbud enligt 4 kap. 1 § eller
åläggande enligt 4 kap. 2 § konkurrenslagen (2008:579), ska verket ge den
som förbudet eller åläggandet riktar sig mot tillfälle att yttra sig över ett
utkast till beslut.

Underrättelse om vissa domar och beslut
15 §
När en allmän domstol meddelar en dom eller ett slutligt beslut som
gäller tillämpningen av artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unio-
nens funktionssätt (EUF-fördraget), ska en kopia av domen eller beslutet
samma dag skickas till Konkurrensverket. Konkurrensverket ska snarast
överlämna kopian till Europeiska kommissionen.

16 § Konkurrensverket ska meddela Europeiska kommissionen när en
utredning avseende en misstänkt överträdelse av artikel 101 eller 102 i EUF-
fördraget har avslutats utan att något ingripande skett.

17 § Konkurrensverket ska underrätta Europeiska konkurrensnätverket
om ålägganden som beslutats enligt 3 kap. 3 § konkurrenslagen (2008:579)
och som gäller tillämpningen av artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget.

Samarbete med andra konkurrensmyndigheter
18 §
Konkurrensverket får begära att en konkurrensmyndighet i en annan
medlemsstat i Europeiska unionen med tillämpning av sin nationella lag-

background image

SFS

2021:87

4

stiftning genomför sådana åtgärder som avses i 5 kap. 1, 3�5 §§ konkurrens-
lagen (2008:579) för att verket ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt den
lagen.

Bestämmelser om hjälp med att genomföra sådana åtgärder finns också i

rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning
av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget och i en överens-
kommelse om rättslig hjälp i konkurrensärenden.

19 § Konkurrensverket ska betala en konkurrensmyndighet som genomför
en sådan åtgärd som avses i 18 § första stycket den ersättning som myndig-
heten kan vara berättigad till enligt artikel 27.7 i Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2019/1 av den 11 december 2018 om att ge medlems-
staternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera
efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl funge-
rande inre marknad, i den ursprungliga lydelsen.

Förbud mot överklagande
20 §
Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.
2. Genom förordningen upphävs konkurrensförordningen (2008:604).

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Jan Stockhaus
(Näringsdepartementet)