SFS 2021:88 Förordning om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkurrensområdet

SFS2021-88.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på

konkurrensområdet

Utfärdad den 4 februari 2021

Regeringen föreskriver1 följande.

Tillämpningsområde
1 §
Denna förordning innehåller verkställighetsföreskrifter till lagen
(2021:79) om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkur-
rensområdet.

Normgivningsbemyndigande
2 §
Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Uttryck i förordningen
3 §
I denna förordning avses med:

ansökande myndighet: en nationell konkurrensmyndighet i en annan med-

lemsstat i Europeiska unionen, och

anmodad myndighet: en nationell konkurrensmyndighet i en annan med-

lemsstat i Europeiska unionen som är behörig att delge handlingar som
gäller tillämpningen av artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) eller behörig att driva in sådana
sanktionsavgifter och viten som avses i artikel 13 och 16 i Europaparla-
mentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 av den 11 december 2018 om att ge
medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kon-
trollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl
fungerande inre marknad, i den ursprungliga lydelsen.

Med ett enhetligt dokument avses ett dokument som innehåller följande

uppgifter:

1. adressatens namn och kända adress, liksom andra relevanta upplys-

ningar för att identifiera adressaten,

2. en sammanfattning av relevanta fakta och omständigheter i det ärende

som en begäran om ömsesidigt bistånd avser,

3. en sammanfattning av kopian av den handling som avses med begäran,
4. namn, adress och övriga kontaktuppgifter till den anmodade myndig-

heten, och

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 av den 11 december 2018 om att ge
medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden
av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad, i den ursprungliga
lydelsen.

SFS

2021:88

Publicerad
den

10 februari 2021

background image

2

SFS

2021:88

5. den tidsfrist inom vilken delgivning eller indrivning ska genomföras,

såsom lagstadgad tidsfrist eller preskriptionsfrist.

Bistånd på begäran av en nationell konkurrensmyndighet i en annan

medlemsstat

Bistånd med delgivning av vissa handlingar
4 § En begäran om bistånd med delgivning ska göras i ett enhetligt doku-
ment. Till det enhetliga dokumentet ska en kopia av den handling som ska
delges bifogas.

Konkurrensverket får komma överens med den ansökande myndigheten

om att det enhetliga dokumentet får skrivas på ett annat språk än svenska.
Om det krävs för att delgivning ska kunna ske får Konkurrensverket begära
att kopian av den handling som ska delges ska vara översatt till svenska.

Bistånd med indrivning av sanktionsavgift eller vite
5 § En begäran om bistånd med indrivning ska göras i ett enhetligt doku-
ment som även ska innehålla uppgift om

1. det beslut som medger verkställighet i den ansökande myndighetens

medlemsstat,

2. dagen då beslutet fick laga kraft,
3. sanktionsavgift eller vitesbelopp, och
4. de rimliga ansträngningar som den ansökande myndigheten gjort för att

verkställa beslutet på sitt eget territorium.

Till det enhetliga dokumentet ska en kopia av den handling som ska

delges eller som ligger till grund för indrivningen bifogas.

Kronofogdemyndigheten får komma överens med den ansökande myndig-

heten om att det enhetliga dokumentet får skrivas på ett annat språk än
svenska. Om det krävs för att delgivning eller indrivning ska kunna ske får
Kronofogdemyndigheten begära att kopian av den handling som ska delges
eller som ligger till grund för indrivningen ska vara översatt till svenska.

Följden av en bristfällig biståndsbegäran
6 § Om den ansökande myndighetens begäran om bistånd inte uppfyller
de krav som anges i 6 § lagen (2021:79) om ömsesidigt bistånd med del-
givning och indrivning på konkurrensområdet, ska den ansökande myndig-
heten uppmanas att avhjälpa bristen inom en viss tid. Avhjälps inte bristen
ska begäran avslås. Ett avslag är inget hinder mot att en ny ansökan görs i
samma sak.

Tvister som gäller en begäran om delgivning eller indrivning
7 § Om en berörd part gör gällande att preskription har inträtt eller på
annat sätt bestrider sanktionsavgiften, vitet eller den handling som ska del-
ges eller som ligger till grund för indrivning, ska den parten upplysas om att
talan ska väckas vid en behörig instans i den ansökande myndighetens
medlemsstat och i enlighet med den medlemsstatens lagstiftning.

Underrättelse om åtgärder som vidtagits med anledning av en begäran om

bistånd
8 § Den ansökande myndigheten ska så snart som möjligt underrättas om
vilka delgivnings- eller indrivningsåtgärder som vidtagits med anledning av
en begäran om bistånd och särskilt vilket datum som delgivning har skett.

background image

3

SFS

2021:88

Kostnader för indrivning
9 § Kronofogdemyndigheten ska underrätta den ansökande myndigheten
om vilka kostnader som kan komma att tas ut enligt 5 § lagen (2021:79)
om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkurrens-
området. Om kostnaderna överstiger det belopp som kan tas ut enligt 5 § den
lagen får Kronofogdemyndigheten begära ersättning från den ansökande
myndigheten.

Begäran om bistånd i en annan medlemsstat

Bistånd med delgivning
10 § En domstol eller annan myndighet som i ett mål eller ärende ska delge
någon i en medlemsstat i Europeiska unionen en handling som gäller tillämp-
ningen av artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget får ansöka hos Konkurrens-
verket om bistånd med delgivning, om domstolen eller myndigheten själv har
försökt att delge mottagaren i den andra staten men detta inte har kunnat ske.

Ansökan ska göras i ett enhetligt dokument. Till ansökan ska en kopia av

den handling som ska delges bifogas.

Om de uppgifter som ligger till grund för ansökan ändras, ska sökanden

så snart som möjligt informera Konkurrensverket om ändringen.

11 § En begäran om bistånd med delgivning enligt 8 § lagen (2021:79)
om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkurrens-
området ska göras i ett enhetligt dokument. Till det enhetliga dokumentet
ska en kopia av den handling som ska delges bifogas.

Det enhetliga dokumentet ska vara skrivet på det eller de officiella språken

i den anmodade myndighetens medlemsstat, om inte Konkurrensverket och
den anmodade myndigheten kommer överens om annat. Om det krävs enligt
lagstiftningen i den anmodade myndighetens medlemsstat ska den handling
som ska delges översättas till det officiella språket eller ett av de officiella
språken i den medlemsstaten. I fall som avses i 10 § svarar den domstol eller
myndighet som ansökt om bistånd för översättningen.

Konkurrensverket ska översända det enhetliga dokumentet och en kopia

av den handling som ska delges till den anmodade myndigheten.

12 § En begäran om bistånd med delgivning enligt 9 § lagen (2021:79)
om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkurrens-
området ska göras i ett enhetligt dokument.

Det enhetliga dokumentet ska vara skrivet på det eller de officiella

språken i den anmodade myndighetens medlemsstat, om inte Kronofogde-
myndigheten och den anmodade myndigheten kommer överens om annat.
Om det krävs enligt lagstiftningen i den anmodade myndighetens medlems-
stat ska den handling som ska delges översättas till det officiella språket eller
ett av de officiella språken i den medlemsstaten.

Kronofogdemyndigheten ska översända det enhetliga dokumentet och en

kopia av den handling som ska delges till den anmodade myndigheten.

Bistånd med indrivning
13 § En begäran om bistånd med indrivning enligt 11 § lagen (2021:79)
om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkurrens-
området ska göras i ett enhetligt dokument. Vid en sådan begäran ska det
enhetliga dokumentet även innehålla uppgift om

1. det beslut eller den dom som indrivningen gäller,

background image

4

SFS

2021:88

2. dagen då beslutet eller domen fick laga kraft,
3. avgiften eller vitet, och
4. de rimliga ansträngningar som Kronofogdemyndigheten gjort för att

driva in avgiften eller vitet i Sverige.

Det enhetliga dokumentet ska vara skrivet på det eller de officiella

språken i den anmodade myndighetens medlemsstat, om inte Kronofogde-
myndigheten och den anmodade myndigheten kommer överens om annat.
Om det krävs enligt lagstiftningen i den anmodade myndighetens medlems-
stat ska den exekutionstitel som ligger till grund för indrivningen översättas
till det officiella språket eller ett av de officiella språken i den medlems-
staten.

Kronofogdemyndigheten ska översända det enhetliga dokumentet och en

kopia av den exekutionstitel som ligger till grund för indrivningen till den
anmodade myndigheten.

Underrättelse till den anmodade myndigheten
14 § När bistånd har begärts i en annan medlemsstat i Europeiska unionen
enligt 8, 9 eller 11 § lagen (2021:79) om ömsesidigt bistånd med del-
givning och indrivning på konkurrensområdet ska den anmodade myndig-
heten

1. få del av relevanta uppgifter i det ärende eller mål som ligger till grund

för den begärda delgivningen eller indrivningen så snart som Konkurrens-
verket eller Kronofogdemyndigheten får del av uppgifterna, och

2. omedelbart underrättas om en ändring eller återkallelse av den begärda

delgivningen eller indrivningen och skälen för ändringen eller återkallelsen.

Betalning av ersättning till den anmodade myndigheten
15 § På begäran av den anmodade myndigheten ska Konkurrensverket
betala alla rimliga extra kostnader, inklusive översättnings-, arbetskrafts-
och administrationskostnader, för åtgärder som vidtas vid en begäran om
bistånd enligt 8 § lagen (2021:79) om ömsesidigt bistånd med delgivning
och indrivning på konkurrensområdet. Kronofogdemyndigheten ska betala
sådan ersättning för åtgärder som vidtas enligt 9 och 11 §§ samma lag.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Jan Stockhaus
(Näringsdepartementet)