SFS 2021:89 Förordning om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

SFS2021-89.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion

för Konkurrensverket

Utfärdad den 4 februari 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1117) med instruk-
tion för Konkurrensverket

dels att 3, 7�10 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 14 §, av följande lydelse.

3 §1 Konkurrensverket ska fullgöra de uppgifter som följer av

1. konkurrenslagen (2008:579),
2. 22 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 22 kap. 1 §

lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, 18 kap.
1 § lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner, 18 kap. 1 § lagen
(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet samt 5 och
9�11 §§ lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik,

3. lagen (2014:836) om näringsförbud,
4. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.,
5. 10 kap. 7 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem,
6. 22 § lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för

elektronisk identifiering,

7. förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luft-

fartens område,

8. konkurrensförordningen (2021:87),
9. 5 kap. 4 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, och
10. lagen (2021:79) om ömsesidigt bistånd med delgivning och indriv-

ning på konkurrensområdet och förordningen (2021:88) om ömsesidigt
bistånd med delgivning och rådgivning på konkurrensområdet.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet när Arbetsförmedlingen tillämpar

lagen (2008:962) om valfrihetssystem i enlighet med lagen (2010:536) om
valfrihet hos Arbetsförmedlingen. Vid tillsynen tillämpas 10 kap. 8 § lagen
om valfrihetssystem.

7 §2 Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar
inte att Konkurrensverket, på eget initiativ eller efter en förfrågan, lämnar ut
uppgifter till

1. konkurrensmyndigheterna i Danmark, Finland, Island eller Norge när

det är nödvändigt för att uppfylla avtal mellan dessa länder och Sverige om
samarbete i konkurrensfrågor, eller

1 Senaste lydelse 2019:1313.
2 Senaste lydelse 2018:1621.

SFS

2021:89

Publicerad
den

10 februari 2021

background image

2

SFS

2021:89

2. en nationell konkurrensmyndighet i en annan medlemsstat i Europeiska

unionen vid bistånd som lämnas enligt Europaparlamentets och rådets direk-
tiv (EU) 2019/1 av den 11 december 2018 om att ge medlemsstaternas kon-
kurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden
av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre mark-
nad, i den ursprungliga lydelsen.

Uppgifter som lämnas ut enligt första stycket får i det enskilda fallet för-

enas med villkor för användandet, om det krävs med hänsyn till den enskil-
des rätt eller från allmän synpunkt.

8 §3 Konkurrensverket ska i lämplig omfattning informera företag, upp-
handlande myndigheter, upphandlande enheter och andra berörda om

1. avgöranden i konkurrens- och upphandlingsärenden,
2. tillämpningen av konkurrenslagen (2008:579), lagen (2016:1145) om

offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörj-
ningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och
lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,

3. tillämpningen av 4 a kap. lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, och
4. Europeiska unionens konkurrens- och upphandlingsregler.
Konkurrensverket ska främja ett konkurrensinriktat synsätt och verka för

en enhetlig tillämpning av de nationella upphandlingsreglerna.

9 §4 Konkurrensverket ska underrätta Ekobrottsmyndigheten och �&klagar-
myndigheten innan verket ansöker om näringsförbud enligt 17 § lagen
(2014:836) om näringsförbud.

10 §5 Konkurrensverket ska sträva efter en effektiv samverkan med myn-
digheter och andra berörda aktörer. Verket bör vidare samråda med de myn-
digheter som berörs av verkets förslag till åtgärder.

Konkurrensverket ska samverka med Upphandlingsmyndigheten för att

utveckla den offentliga upphandlingen.

14 §6 Ett beslut om fördelning av medel från anslaget för konkurrensforsk-
ning kan inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Jan Stockhaus
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2016:1218. �ndringen innebär att tredje stycket tas bort.
4 Senaste lydelse 2014:937.
5 Senaste lydelse 2015:528.
6 Tidigare 14 § upphävd genom 2015:528.