SFS 2021:90 Förordning om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

SFS2021-90.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1985:796) med vissa

bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela

föreskrifter m.m.

Utfärdad den 11 februari 2021

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1985:796) med vissa bemyn-
diganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. ska ha följande
lydelse.

2 §1 Socialstyrelsen får meddela föreskrifter

1. om de krav för fastställelse som avses i 1 § första stycket 1�3 och 2 §

första stycket 1 lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa
fall,

2. om sprututbytesverksamhet enligt lagen (2006:323) om utbyte av

sprutor och kanyler till skydd för enskilda,

3. om signeringskravet enligt 3 kap. 10 § patientdatalagen (2008:355) och

om undantag från det samt om journalhandlingars innehåll, utformning,
hantering och förvaring enligt samma lag,

4. om att
a) annan hälso- och sjukvårdspersonal får fullgöra uppgifter som läkare

har enligt lagen (1995:831) om transplantation m.m.,

b) ingrepp enligt samma lag får göras endast på sjukhus som avses i 7 kap.

4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller vid annan enhet inom hälso-
och sjukvården eller det medicinska området i övrigt, och

c) ett sådant sjukhus eller en sådan enhet där ingrepp för transplantation

får utföras ska ha tillgång till en donationsansvarig läkare och en kontakt-
ansvarig sjuksköterska med uppgift att förbereda för donationer och ge stöd
och information till avlidnas närstående, samt

5. som behövs för att den katastrofmedicinska beredskapen och bered-

skapsplanläggningen inför höjd beredskap ska få en samordnad inriktning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:83.

SFS

2021:90

Publicerad
den

12 februari 2021