SFS 2021:92 Förordning om ändring i förordningen (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19

SFS2021-92.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:193) om statsbidrag till

regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja

verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive

socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19

Utfärdad den 11 februari 2021

Regeringen föreskriver att 5 och 8 §§ förordningen (2020:193) om stats-
bidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter
inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen
covid-19 ska ha följande lydelse.

5 §1 Socialstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.
Ansökan om bidrag ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den
31 augusti respektive den 30 november 2020. Ansökan om bidrag för sådana
kostnader som har uppkommit till och med december 2020 ska dock ha
kommit in till myndigheten senast den 30 april 2021.

Ansökan ska innehålla uppgift om sökt belopp och de uppgifter i övrigt

som Socialstyrelsen behöver för att kunna pröva ansökan.

Om sökanden inte skyndsamt följer en uppmaning att komplettera

ansökan får Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt skick.

8 §2 Den som beviljas statsbidrag ska vid den tidpunkt som anges i beslutet
lämna en kortfattad ekonomisk redovisning till Socialstyrelsen av det be-
viljade statsbidraget och en sammanfattande redogörelse för hur det har
använts.

Socialstyrelsen ska lämna en samlad redovisning till regeringen av de

statsbidrag som har betalats ut enligt denna förordning. Redovisningen ska
lämnas

1. den 30 juni 2021 för bidrag som har betalats ut till och med den

30 november 2020, och

2. den 20 december 2021 för bidrag som har betalats ut från och med den

1 december 2020.

Av redovisningen ska det framgå vilka regioner och kommuner som har

fått statsbidrag och med hur stort belopp. Vidare ska redovisningen innehålla
en sammanfattande redogörelse för hur statsbidragen har använts.

Denna förordning träder i kraft den 16 mars 2021.

1 Senaste lydelse 2020:357.
2 Senaste lydelse 2020:357.

SFS

2021:92

Publicerad
den

12 februari 2021

background image

2

SFS

2021:92

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)